News

Canol y dref
Ymateb syfrdanol i'n harolwg #EichTref yn gynharach eleni
Themâu wedi’u crynhoi yn ein blog diweddaraf
 • Cynlluniau i gryfhau gofal sylfaenol ddim yn digwydd yn ddigon cyflym
  Er bod y GIG a Llywodraeth Cymru yn cymryd ystod o gamau i gryfhau gofal sylfaenol, mae angen i newid ddigwydd yn gyflymach ac ar raddfa fwy i fynd
 • Angen gwella gwasanaethau i bobl ifanc
  Mae cyfleoedd i wella’r modd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cefnogi llesiant pobl ifanc wedi’u hamlygu mewn cyfres o adroddiadau a gyhoeddwyd hedd
 • Yn dod cyn hir…
  Dyma Adrian Crompton, yr Archwilydd Cyffredinol, yn llofnodi ein hadroddiad blynyddol a chyfrifon 2018-19, ond fel y Swyddog Cyfrifyddu yn hytrach
 • Gwasanaethau cynllunio yn cael rhy ychydig o adnoddau ac yn tanberfformio
  Mae gwasanaethau cynllunio yng Nghymru’n ei chael yn anodd rheoli system gymhleth yn wyneb capasiti annigonol ac adnoddau sy’n mynd yn llai.
 • Ymunwch â’n tîm Cyfnewidfa Arfer Da
  A oes gennych sgiliau rhyngbersonol gwych a brwdfrydedd dros wella gwasanaethau cyhoeddus?
 • Angen newidiadau i fyrddau gwasanaethau cyhoeddus er mwyn iddynt wireddu eu llawn botensial
  Mae’r 19 o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus newydd – a sefydlwyd yng Nghymru i wella llesiant cymunedau – yn annhebygol o wireddu eu potensial oni ba
 • Loteri cod post ar gyfer ‘drws blaen’ newydd i wasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion
  Mae cynghorau’n gwneud gwaith da wrth atal y galw am ofal cymdeithasol, ond nid yw gwybodaeth, cyngor a chymorth yn effeithiol yn gyson ledled Cymr
 • Gallai gwasanaethau cyhoeddus golli hyd at £1 biliwn y flwyddyn yn sgil twyll
  Mae'r darlun o drefniadau atal twyll yn sector cyhoeddus Cymru yn amrywio ledled Cymru, ond mae lle ar gyfer mwy o gydweithio a gweithio ar draws a
 • Lansiwch yrfa sy’n cyfrif
  A ydych chi eisiau gyrfa sy'n cyfrif? A yw gwneud gwahaniaeth yn bwysig i chi?
 • Ymunwch â’n tîm Adnoddau Dynol
  Mae'n amser gwych i ymuno a'r tîm Adnoddau Dynol wrth i ni fynd drwy gyfnod cyffrous o newid a thrawsnewid.
 • Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit ‘heb gytundeb’ – diweddariad
  Heddiw, ysgrifennodd Archwilydd Cyffredinol Cymru at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn rhoi ei sylwadau am y cynnydd a wnaed
 • Diweddariad i’n Strategaeth Pobl
  Rydym wedi diweddaru ein Strategaeth Pobl i efelychu ein huchelgais i fod yn sefydliad model ar gyfer y sector gyhoeddus yng Nghymru a thu hwnt.
 • Helpwch i lunio ein trawsnewidiad digidol fel Datblygydd Drupal
  A allwch chi weithio'n ailadroddol a llunio atebion digidol sy'n diwallu anghenion defnyddwyr ein gwefan? Rydym yn awyddus i benod
 • Gorwario gan gyngor yn disbyddu’r cronfeydd wrth gefn
  Dros gyfnod o dair blynedd gwariodd Cyngor Tref Penmaen-mawr fwy ar y cyngor cymuned nag a gafodd yn incwm.
 • Llai o aelwydydd mewn tlodi tanwydd ond Llywodraeth Cymru yn methu â chyrraedd ei thargedau
  Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cyrraedd ei thargedau ar gyfer dileu tlodi tanwydd er bod ei chamau gweithredu i’w gweld fel pe baent wedi cyfrannu a