Newyddion

News pane

Logo Swyddfa Archwilio Cymru

Cyhoeddi enwebiad Archwilydd Cyffredinol

23 Ion 2018 - 10:32yb

Croesawn enwebiad y Cynulliad i’r swydd

Mae gan GIG Cymru weledigaeth glir o ran y cofnod cleifion electronig, ond mae angen rhagor o waith i gyflawni hyn

10 Ion 2018 - 2:35yp

Er bod elfennau allweddol yn cael eu gweithredu, bu oedi sylweddol, ac, er gwaethaf datblygiadau diweddar, mae yna wendidau allweddol yn y trefniadau cyflwyno

Awdurdodau lleol yn gwneud cynnydd da o ran gweithredu dyletswyddau digartrefedd newydd

8 Ion 2018 - 2:56yp

Fodd bynnag, mae angen canolbwyntio mwy ar fynd i'r afael â'r achosion wrth wraidd digartrefedd

Eitem newyddion ar yr Adroddiad Cydraddoldeb

21 Rhag 2017 - 2:28yp

Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb

 

Y gwaith paratoi tuag at ddatganoli cyllidol yn 'mynd yn dda' er gwaethaf rhai heriau

20 Rhag 2017 - 12:18yp

Mae angen cymryd camau o hyd i ddarparu systemau treth ar amser, meddai'r Archwilydd Cyffredinol 

Cyfrifon ariannol llywodraeth ganolog a llywodraeth leol 'wedi'u paratoi i safon dda'

20 Rhag 2017 - 1:01yb

Ond mae lle i wella'r trefniadau ar gyfer cyflwyno adroddiadau ariannol, ac i'r sector Llywodraeth Leol yn benodol ateb yr her sy'n gysylltiedig â dyddiadau cau cynharach. 

Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol  a Archwilydd Cyffredinol Cymru

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth wedi’i lofnodi rhwng yr Archwilydd Cyffredinol a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

15 Rhag 2017 - 1:53yp

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth heddiw

Allbynnau Cynhadledd Dyfodol Diamod ar-lein nawr

12 Rhag 2017 - 4:51yp

Ar Hydref 19, cynhaliodd y Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid yr ail Gynhadledd Hyfforddai Cyllid - Dyfodol Diamod 2017

A yw'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn cyflawni dros Gymru?

30 Tach 2017 - 12:30yb

Er bod y gwariant trwy'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) ar gynnydd, nid yw wedi datblygu mor gyflym â'r disgwyl, gan godi pryderon ynghylch ei ariannu a'i arbedion llai na'r disgwyl.

Tîm Cyllid y Flwyddyn

Swyddfa Archwilio Cymru yn ennill tair gwobr ar draws y busnes

28 Tach 2017 - 4:58yp

Gwobrau CIPFA ar gyfer Gweithiwr Proffesiynol y Flwyddyn; Tîm Cyllid y Flwyddyn; a Gwobr CIPR ar gyfer y Digwyddiad Gorau

Tudalennau