Newyddion

News pane

Beth yw eich stori chi? Lansio arolwg i gasglu barn pobl ifanc am wasanaethau cyhoeddus

20 Chwef 2018 - 9:45yb

Rydym am gasglu straeon pobl 16 i 25 oed am eu profiadau o ran cyrchu a defnyddio'r gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru

Mae corff gwarchod y sector cyhoeddus yn ceisio adborth gan y rhanddeiliaid allweddol a'r cyhoedd ar god diwygiedig ar gyfer archwilwyr

30 Ion 2018 - 1:47yp

Mae Archwilydd Cyffredinol heddiw yn cyhoeddi ymgynghoriad ar y Cod Ymarfer Archwilio diwygiedig, gyda'r bwriad o lansio cod ymarfer archwilio newydd yn y gwanwyn

Cynghorau lleol yn gwneud cynnydd o ran gwella'r gwaith o lywodraethu a rheoli arian cyhoeddus

25 Ion 2018 - 10:34yb

Ond mae lle o hyd i ddatblygu trefniadau atebolrwydd mwy cadarn

Logo Swyddfa Archwilio Cymru

Cyhoeddi enwebiad Archwilydd Cyffredinol

23 Ion 2018 - 10:32yb

Croesawn enwebiad y Cynulliad i’r swydd

Mae gan GIG Cymru weledigaeth glir o ran y cofnod cleifion electronig, ond mae angen rhagor o waith i gyflawni hyn

10 Ion 2018 - 2:35yp

Er bod elfennau allweddol yn cael eu gweithredu, bu oedi sylweddol, ac, er gwaethaf datblygiadau diweddar, mae yna wendidau allweddol yn y trefniadau cyflwyno

Awdurdodau lleol yn gwneud cynnydd da o ran gweithredu dyletswyddau digartrefedd newydd

8 Ion 2018 - 2:56yp

Fodd bynnag, mae angen canolbwyntio mwy ar fynd i'r afael â'r achosion wrth wraidd digartrefedd

Eitem newyddion ar yr Adroddiad Cydraddoldeb

21 Rhag 2017 - 2:28yp

Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb

 

Y gwaith paratoi tuag at ddatganoli cyllidol yn 'mynd yn dda' er gwaethaf rhai heriau

20 Rhag 2017 - 12:18yp

Mae angen cymryd camau o hyd i ddarparu systemau treth ar amser, meddai'r Archwilydd Cyffredinol 

Cyfrifon ariannol llywodraeth ganolog a llywodraeth leol 'wedi'u paratoi i safon dda'

20 Rhag 2017 - 1:01yb

Ond mae lle i wella'r trefniadau ar gyfer cyflwyno adroddiadau ariannol, ac i'r sector Llywodraeth Leol yn benodol ateb yr her sy'n gysylltiedig â dyddiadau cau cynharach. 

Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol  a Archwilydd Cyffredinol Cymru

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth wedi’i lofnodi rhwng yr Archwilydd Cyffredinol a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

15 Rhag 2017 - 1:53yp

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth heddiw

Tudalennau