Ymgynghoriadau

Gael gwybodaeth am ein hymgynghoriadau cyfredol a blaenorol.

Trefniadau Archwilio yn y Dyfodol ar gyfer Cynghorau Cymunedol yng Nghymru: 2020-21 Ymlaen

Cefndir:

Mae'n ofynnol i'r Archwilydd Cyffredinol archwilio cyfrifon blynyddol pob cyngor cymunedol a thref yng Nghymru. Cyhoeddir canlyniadau'r gwaith hwn yn flynyddol ar ein gwefan.

Er bod y trefniadau archwilio cyfredol wedi'u cynllunio i fod yn gymesur â maint cynghorau unigol, nid ydynt yn mynd i'r afael â rhai risgiau archwilio sylweddol.

O 2020-21 ymlaen, rydym yn cynnig rhaglen archwilio tair blynedd sydd wedi'i chynllunio i fodloni cyfrifoldebau statudol wrth ddarparu lefel ddigonol o sicrwydd archwilio am gost resymol. Mae gwybodaeth fanylach am y trefniadau arfaethedig wedi'u cynnwys yn y ddogfen ymgynghori hon.

Sut i gymryd rhan:

Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn ceisio barn partïon â diddordeb ar y trefniadau archwilio arfaethedig.

Oes gennych chi brofiad neu wybodaeth am archwilio cynghorau cymunedol a thref yng Nghymru? Hoffem glywed gennych.

Cymerwch ein harolwg byr [yn agor mewn ffenestr newydd]. Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Iau 19 Mawrth 2020.

Ynglŷn â'r arolwg:

Pwrpas yr arolwg hwn yw casglu barn am y trefniadau archwilio arfaethedig ar gyfer cynghorau cymunedol a thref yng Nghymru.

Nid ydym yn gofyn am eich enw na'ch cyfeiriad, ond mae'n bosibl y gallwn gasglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi os ydych chi'n rhoi gwybodaeth amdanoch chi'ch hun ac mae deddfau diogelu data yn mynnu ein bod ni'n trin eich gwybodaeth yn deg ac yn dweud wrthych chi am hyn yn ein Hysbysiad Prosesu Teg.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y gwaith hwn neu sut y byddwn yn delio â'ch gwybodaeth, e-bostiwch post@archwilio.cymru