Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi adroddiad ar daliad i gyn-Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru
Wedi iddo roi barn amodol ar Gyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi adroddiad yn ymwneud â thaliad i gyn-Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru pan derfynwyd ei chyflogaeth ym mis Hydref 2021.
Hwyluso Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb i fod yn fwy nag ymarfer blwch ticio
Newid mewn diwylliant a meddylfryd sydd ei angen i roi materion cydraddoldeb wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau
Diweddariad ar raglen waith yr Archwilydd Cyffredinol
Yn gynharach eleni fe wnaethom lansio ymgynghoriad ar raglen waith yr Archwilydd Cyffredinol.
Angen strategaeth gweithlu hirdymor i reoli pwysau staffio Llywodraeth Cymru a sicrhau gwydnwch
Mae mesurau tymor byr wedi helpu i reoli Brexit a phandemig COVID-19, ond mae prinder staff wedi oedi rhai prosiectau a rhaglenni.

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda.
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
 • clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Adolygu Trefniadau Llywodraethu Ansawdd

  Gwnaeth ein harchwiliad ystyried a yw trefniadau llywodraethu y sefydliad yn cefnogi darparu gwasanaethau o ansawdd uchel, diogel ac effeithiol. Gwnaethom ganolbwyntio ar y dull gweithredol a chorfforaethol o lywodraethu ansawdd, diwylliant sefydliadol ac ymddygiad, strategaeth, strwythurau a phrosesau, llif gwybodaeth ac adrodd.

 • Taliad i Gyn-Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru pan Derfynwyd ei Chyflogaeth (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr yr adroddiad

  Paratowyd yr adroddiad hwn o dan Baragraff 19(1) o Atodlen 8 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006

 • Cyngor Sir Ynys Môn – Cymhorthdal Budd-dal Tai (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo

  Gan fod cais y Cyngor am gymhorthdal budd-dal tai 2018-19 wedi’i ardystio’n ddiweddar a hithau’n ddwy flynedd ers i Archwilio Cymru gymryd cyfrifoldeb am archwilio'r…

 • Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb: Mwy nag Ymarfer Blwch Ticio? (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  pobl yn cymdeithasu ac yn chwerthin

  Mae Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (Asesiad EG) yn rhan bwysig o'r dull o fynd i'r afael â gwahaniaethu a hyrwyddo cydraddoldeb yng Nghymru.…

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Trefniadau ar gyfer Rhannu Gwybodaeth Agored Trwy Bwyllgorau – Adolygiad Lefel Uchel (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Audit Wales document front cover with logo

  Fel rhan o'n gwaith Asesu Sicrwydd a Risg yn y flwyddyn ariannol 2021-22, gwnaethom nodi tryloywder gwybodaeth fel maes adolygu posib, gan fod y…

 • Cyngor Sir Ynys Môn – Llamu Ymlaen (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr cyhoeddiad gyda logo Archwilio Cymru

  Fe wnaethom adolygu trefniadau’r Cyngor ar gyfer rheoli ei asedau a’i weithlu:

 • Cyngor Sir Gaerfyrddin – Llamu Ymlaen – Rheoli’r Gweithlu (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo

  Edrychodd ein hadolygiad ar a oedd dull strategol y Cyngor tuag at ei weithlu'n helpu'r Cyngor i gryfhau ei allu i drawsnewid, addasu a chynnal…

Digwyddiadau

Mynd i’r Afael â Thlodi yng Nghymru: ymateb i'r her (Caerdydd)
poverty
Cyn yr argyfwng costau byw presennol hyd yn oed, bu bron i un o bob pedwar o bobl yng Nghymru yn byw mewn tlodi sy'n golygu eu bod yn cael llai na
Date
25 Hydref 2022
Time Starts:
09:30
Time Ends
16:00

Blogiau

 • Nofio yn erbyn y llif
  Pyllau nofio a'r argyfwng ynni
  Nofio yn erbyn y llif
 • Costau Byw a Rhoi’r Fidog i gadw
  Rydym yn edrych ar effaith yr argyfwng costau byw…
  Costau Byw a Rhoi’r Fidog i gadw
 • Mesur llwyddiant y Cwricwlwm newydd i Gymru
  Mesur llwyddiant y Cwricwlwm newydd i Gymru