Cyhoeddiad

 • Clawr blaen Adroddiad yr Iaith Gymraeg 2022-23
  Adroddiad yr Iaith Gymraeg 2022-23

  Rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol ar y Gymraeg

 • Clawr blaen Adroddiad yr Iaith Gymraeg 2022-23
  Adroddiad yr Iaith Gymraeg 2022-23
  Rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol ar y Gymraeg
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Ynys Môn – Adolygiad o Reoli Datblygu a Gorfodaeth Cynllunio
  Diben yr adolygiad hwn oedd asesu sut y mae’r Cyngor yn mynd i’r afael â’r heriau o ran perfformiad a chydnerthedd yn ei wasanaeth rheoli datblygu a gorfodaeth cynllunio.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Defnyddio Gwybodaeth am Berfformiad: Safbwynt Defnyddwyr Gwasanaethau a Chanlyniadau
  Gwnaethom ystyried safbwynt defnyddwyr gwasanaethau a'r wybodaeth am ganlyniadau a ddarparwyd i uwch swyddogion ac uwch aelodau (uwch arweinwyr), a sut y defnyddir yr…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Gosod amcanion llesiant
  Aethom ati i ateb y cwestiwn cyffredinol: 'i ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth osod ei amcanion llesiant newydd?
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Pennu amcanion llesiant
  Aethom ati i ateb y cwestiwn: I ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei amcanion Llesiant newydd?
 • Llun o weithiwr iechyd benywaidd proffesiynol
  Adroddiad briffio ar ddata ynghylch Gweithlu’r GIG
  Mae ein briff data Gweithlu'r GIG yn amlygu'r heriau sy'n wynebu'r GIG yng Nghymru
 • clawr yr adroddiad
  Arallgyfeirio Incwm ar gyfer Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yng Nghymru
  Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar yr heriau sy’n wynebu Awdurdodau Parciau Cenedlaethol o ran mynd ar drywydd ffrydiau incwm newydd sydd o gymorth i gyflawni eu diben…
 • Clawr adrodd gyda llun o felin wynt a thestun -Dulliau o sicrhau sero net ledled y DU
  Dulliau o sicrhau sero net ledled y DU
  Darn o waith ar y cyd rhwng swyddfeydd archwilio cyhoeddus pedair gwlad y DU – Archwilio yr Alban, Archwilio Cymru, y Swyddfa Archwilio Genedlaethol a Swyddfa Archwilio…
 • clawr yr adroddiad
  Llamu Ymlaen: Gwersi o'n gwaith ar y gweithlu ac asedau
  Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar y gwaith ar reoli asedau a chynllunio'r gweithlu ar draws pob un o'r 22 cyngor a gynhaliwyd rhwng 2021 a 2023.
 • person using a computer tablet
  Offeryn Data Cyllid GIG Cymru - hyd at Mawrth 2023
  Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.