Cyhoeddiad

 • clawr yr adroddiad
  Methiant Rheolaeth Ariannol a Thwyll – Cyngor Tref Maesteg

  Mae’r adroddiad hwn er budd y cyhoedd ac mae wedi’i baratoi yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

 • clawr yr adroddiad
  Methiant Rheolaeth Ariannol a Thwyll – Cyngor Tref Maesteg
  Mae’r adroddiad hwn er budd y cyhoedd ac mae wedi’i baratoi yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004
 • Cyngor Gwynedd – Llamu Ymlaen: clawr yr adroddiad a logo swyddfa archwilio Cymru
  Cyngor Gwynedd – Llamu Ymlaen
  Wrth i’r byd symud yn ei flaen, gan ddysgu o’r pandemig byd-eang, fe wnaeth yr adolygiad hwn ystyried sut y mae’r Cyngor yn cryfhau ei allu i drawsnewid, addasu a pharhau i…
 • Simnai ddiwydiannol gyda mwg yn dod allan
  Parodrwydd y Sector Cyhoeddus ar gyfer Carbon Sero Net erbyn 2030: Adroddiad Tystiolaeth
  Canfyddiadau a data manylach ein galwad am waith tystiolaeth
 • clawr yr adroddiad
  Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021-22
  Gan ddefnyddio trefniadau gweithio hyblyg, llwyddwyd i gyflawni rhaglen waith lawn ar gyfer 2021-22.
 • Mwg llygredd
  Parodrwydd y Sector Cyhoeddus ar gyfer Carbon Sero Net erbyn 2030
  Mae ein hadroddiad yn dangos ymrwymiad y sector cyhoeddus i leihau allyriadau carbon
 • Delwedd clawr Cyngor Sir Penfro - Asesiad Sicrwydd a Risg – Diweddariad ar y Cynnydd
  Cyngor Sir Penfro - Asesiad Sicrwydd a Risg – Diweddariad ar y Cynnydd
  Fel rhan o'n gwaith Sicrwydd a Risg yng Nghyngor Sir Penfro, edrychwyd gennym ar sut mae'r Cyngor yn gwella o'r pandemig ac yn ymateb i ofynion Deddf Llywodraeth Leol ac…
 • Rhoi gwybod am ddelwedd clawr blaen
  Twristiaeth Gynaliadwy ym Mharciau Cenedlaethol Cymru
  Yr heriau a wynebir gan Barciau Cenedlaethol wrth gyflawni eu dibenion statudol a'u dyletswydd
 • Rhoi gwybod am ddelwedd y clawr
  Cronfa Ymateb COVID-19 y Trydydd Sector - Memorandwm
  Mae ein memorandwm yn canolbwyntio ar y £41.79 miliwn a ddyrannwyd gan Lywodraeth Cymru yn ystod 2020-21 a 2021-22.
 • Clawr adroddiad ar Gyngor Sir Ceredigion – Llamu Ymlaen – Rheoli Asedau’n Strategol
  Cyngor Sir Ceredigion – Llamu Ymlaen – Rheoli Asedau’n Strategol
  Roedd yr hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw dull strategol y Cyngor o reoli ei asedau’n cryfhau ei allu i drawsnewid, addasu a pharhau i ddarparu ei wasanaethau yn y…
 • Delwedd clawr adroddiad ar Gyngor Sir Ceredigion – Llamu Ymlaen – Rheoli’r Gweithlu’n Strategol
  Cyngor Sir Ceredigion – Llamu Ymlaen – Rheoli’r Gweithlu’n Strategol
  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw dull strategol y Cyngor o reoli ei weithlu’n cryfhau ei allu i drawsnewid, addasu a pharhau i ddarparu ei wasanaethau yn…

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael mynediad i adroddiadau a gyhoeddwyd cyn 2010 ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.