Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2020

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn 2020.

 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot - Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Archwiliad o ‘Byddwn yn cyflwyno rhaglenni adfywio strategol’

  Gwnaethom archwilio i ba raddau y mae'r Cyngor yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth gyflawni ei raglenni adfywio strategol...

  Local Reports
  Local Government
  Wellbeing of future generations
 • Adroddiad Iaith Gymraeg 2019-20

  Rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol iaith Gymraeg

  Annual Reports
  Audit Wales, People
 • Cyngor Sir Gaerfyrddin – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Roedd y prosiect yn ceisio asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol cynghorau yn y tymor byr a chanolig.

  Local Reports
  Local Government
  Finance
 • ‘Gwella ein Perfformiad’ - Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru

  Mae’r symiau a gollir yn flynyddol yng Nghymru oherwydd twyll yn sylweddol.

  National Reports
  Central Government
  Finance
 • Cysgu Allan yng Nghymru – Problem i Bawb; Cyfrifoldeb i Neb

  Mae’r adroddiad hwn yn ystyried sut y gall cyrff cyhoeddus helpu i roi diwedd ar pobl yn cysgu allan yng Nghymru. 

  Data tools, National Reports
  Local Government
  People, Services
 • Cyngor Sir Powys – Adolygiad o Gynllunio'r Gweithlu

  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw'r Cyngor wedi datblygu cynllun gweithlu cadarn ac effeithiol?

  Local Reports
  Local Government
  Education & Skills, Governance, People
 • Offeryn Data Cyllid GIG Cymru - hyd at Mawrth 2020

  Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol

  Data tools
  Health
  Finance, Health and social care
 • Sicrhau Gwerth am Arian Grantiau Datblygu Gwledig

  Mae adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol sy'n edrych ar a yw grantiau a ddyfarnwyd gan raglen datblygu gwledig Llywodraeth Cymru heb gystadleuaeth...

  National Reports
  Central Government
  Environment and Agriculture, Finance, Governance
 • Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2019-20

  Ein datganiadau ariannol ar gyfer 2019-20 ac adolygiad o’n gwaith a pherfformiad dros y deuddeg mis diwethaf.

  Our Plans and Accounts, Annual Reports
  Audit Wales
 • Cyngor Sir y Fflint – Arolwg Sir y Fflint Digidol

  Fel rhan o raglen waith archwilio 2019-20 yr Archwilydd Cyffredinol, gwnaethom adolygiad diagnostig i ystyried a yw'r Cyngor mewn sefyllfa dda i...

  Local Reports
  Local Government
  Education & Skills

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.