Sefydliad agored a thryloyw

Mae'r adran hon yn nodi sut y gallwch ofyn am wybodaeth gennym ac yn rhoi rhai dolenni uniongyrchol i wybodaeth sydd o fudd cyhoeddus ehangach.

Rydym yn ymrwymedig i fod yn agored a thryloyw wrth gynnal ein busnes ac wrth gyfathrebu â'r cyhoedd.

Mae ein Hadroddiad ar Ansawdd Archwilio [agorir mewn ffenest newydd] yn nodi gwybodaeth am ein gwaith a'r trefniadau ar gyfer bodloni safonau ansawdd a moesegol sy'n berthnasol i'r proffesiwn archwilio ynghyd â chrynodeb o'n canlyniadau ar ansawdd archwilio.

Trefniadau ansawdd archwilio ariannol 

Rydym yn cydymffurfio â Safonau Rhyngwladol ar Archwilio [agorir mewn ffenest newydd], gan gynnwys Safonau Rhyngwladol ar gyfer Rheoli Ansawdd.
Mae sicrwydd ansawdd ein harchwiliadau wedi'i gynnwys yn ein prosesau. Mae gennym hefyd drefniadau ar gyfer adolygiadau mewnol ac allanol o'n gwaith.
Mae Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig yn Adran Sicrhau Ansawdd Cymru (QAD) yn cwblhau adolygiadau o'n gweithdrefnau a'n trefniadau sicrhau ansawdd.
Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i ansawdd archwilio. Flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae ein trefniadau sicrhau ansawdd mewnol ac allanol yn rhoi cadarnhad i ni fod y gwaith archwilio o safon broffesiynol briodol.
Fodd bynnag, rydym yn parhau i chwilio am ffyrdd o wella ansawdd ein gwaith ac mae ein rhaglen sicrwydd yn ein cefnogi i wneud hyn.

Taliadau cydnabyddiaeth rheolwyr hŷn a pholisi tâl

Mae ein Polisi Tâl [agorir [PDF 252KB mewn ffenestr newydd] yn gymwys i holl weithwyr Swyddfa Archwilio Cymru.

Ceir manylion taliadau cydnabyddiaeth ein rheolwyr hŷn yn yr Adroddiad Cydnabyddiaeth o fewn yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon.

Gweler Hefyd: Graddfeydd ffioedd a gosod ffioedd