News

pedwar myfyriwr o amgylch bwrdd yn gweithio gyda'i gilydd
Allwch chi fod yn ein Hyfforddai Graddedig nesaf?
Ydych chi newydd orffen yn y brifysgol ac yn chwilio am eich gyrfa nesaf? Neu ar hyn o bry
 • Llun o weithiwr iechyd benywaidd proffesiynol
  Mae Briff Data newydd yn amlygu heriau'r gweithlu sy'n wynebu'r GIG yng Nghymru
 • Logo Working Families
  Yn falch o gael ein henwi yn un o Ddeg Cyflogwr Gorau Working Families 2023
  Dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi bod yn y 30 sefydliad gorau, ond eleni rydym wedi cyrraedd y 10 uchaf!
 • An image depicting a pound coin, a graphic of Wales highlighting the National parks authorities and two trees with a park bench
  Mae Archwilio Cymru yn pwysleisio arallgyfeirio incwm i gefnogi cydnerthedd ariannol awdurdodau'r parciau cenedlaethol
  Mae parhau i ddibynnu ar gyllid Llywodraeth Cymru sy’n lleihau yn peryglu tanseilio ymdrechion yr awdurdodau i ddiogelu mannau anadlu'r genedl.
 • Llun o felinau gwynt mewn cae
  Dulliau o gyflawni sero net ledled y DU
  Bydd perthnasoedd gwaith effeithiol rhwng y DU a llywodraethau datganoledig yn allwed
 • Grŵp o bobl yn eistedd o amgylch bwrdd cyfarfod. Mae rhai pobl wedi ymuno trwy alwad fideo.
  Mae cynghorau lleol wedi gwneud newidiadau mawr o ran sut a ble mae eu staff yn gweithio ond mae angen iddynt adeiladu ar eu profiad o'r pandemig
  Mae angen i gynghorau ddatblygu eu dulliau strategol er mwyn cynllunio ar gyfer y tymor hwy
 • Person with a calculator and laptop.
  Chwe bwrdd iechyd yn methu â chyflawni’r ddyletswydd i fantoli eu cyfrifon ymysg pwysau ariannol ehangach
  Mae’r gwaith o archwilio cyfrifon 2022-23 sefydliadau’r GIG wedi ei gwblhau. Mae ein teclyn data yn rhoi rhagor o wybodaeth ar sefyllfa ariannol sefydliadau’r GIG.
 • Graffeg o bapur a chwyddwydr gyda thest- Adroddiad er Budd y Cyhoedd
  Diffygion sylweddol wedi’u canfod yn nhrefniadau rheolaeth ariannol a chadw cofnodion Cyngor Tref Rhydaman a Chyngor Cymuned Llanferres
  Canfu’r Archwilydd Cyffredinol faterion camreoli a chaffael yng Nghyngor Cymuned Llanferres a Chyngor Tref Rhydaman.
 • Pedwar person yn eistedd yn gweithio ar liniaduron
  Ydych chi am fynd â'ch gyrfa i'r lefel nesaf? Peidiwch edrych ymhellach
  Mae gennym nifer o swyddi gwag ar gael ar hyn o bryd ac rydym wrthi'n chwilio am ymge
 • Clawr blaen yr adroddiad yn Gymraeg a Saesneg
  Mae trefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ar gyfer gwirio ansawdd a diogelwch gofal cleifion wedi gwella'n sylweddol
  Mae Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad ar y cyd sy'n disgrifio'r cynnydd a wnaed gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wrth atgyfnerthu ei drefniadau llywodraethu ansawdd yn dilyn ein gwaith adolygu ar y cyd gwreiddiol yn 2019.
 • Map darluniedig yn dangos awdurdodau unedol Cymru, gyda Cheredigion wedi'i amlygu mewn oren.
  Cyngor Ceredigion yn gwneud cynnydd cyflym wrth fynd i'r afael ag argymhellion gwasanaeth cynllunio Archwilio Cymru
  Mae adroddiad dilynol i adolygiad ar wasanaeth cynllunio Ceredigion gan Archwilio Cymru wedi canfod bod y Cyngor yn gwneud cynnydd cyflym wrth ddarparu gwelliannau i'r gwasanaeth.
 • Eicon swigen lleferydd gyda'r geiriau y Cyfnewidfa Arfer Da
  Podlediad: Archwilio Cydnerthedd Cymunedol
  Gwrandewch ar ein podlediad diweddar ar dlodi, mentrau cymdeithasol, a chydnerthedd cymunedol.
 • A young female builder using a level to build and check a wall
  Codi pryderon nad yw’r gyfundrefn diogelwch adeiladau newydd yn cael ei blaenoriaethu ac nad oes adnoddau’n cael eu darparu ar ei chyfer
  Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi blaenoriaeth i gymryd camau gweithredu yn dilyn trychineb Grenfell; fodd bynnag mae cryn dipyn o ansicrwydd o hyd ynghylch sut y bydd y cynllun newydd yn cael ei roi ar waith
 • Person yn cynhesu gyda menig dan do
  Rydym wedi helpu i lywio Rhaglen Cartrefi Cynnes newydd Llywodraeth Cymru
  Mae ein hadroddiadau ar y rhaglen a thlodi tanwydd wedi siapio cyfeiriad y dyfodol
 • Mae menyw ifanc yn cwtsio ei phlentyn tra bod y ddau yn eistedd ar le cysgu a baratowyd ar gyfer ffoaduriaid
  Cymorth i ffoaduriaid Wcráin yng Nghymru
  Hoffem glywed am eich profiadau chi
 • Mae tad yn cerdded ochr yn ochr â'i fab ifanc wrth iddo fynd ar gefn beic trwy ystâd dai.
  Rydym eisiau eich barn ar gyfer ein hastudiaeth ar dai fforddiadwy
  Atebwch ein galwad am dystiolaeth