Newyddion

News pane

Trem yn ôl dros 2018

24 Rhag 2018 - 11:46yb

Wrth inni fwrw golwg dros 2018, rydym ni wedi dewis rhai o’n huchafbwyntiau o’r flwyddyn. Mae’r rhain yn cynnwys y pethau yr ydym ni’n falch o fod wedi eu cyflawni a rhai o’r llwyddiannau yr ydym ni wedi eu dathlu.

Cymru’n “gweithio’n dda” i weithredu datganoli cyllidol

20 Rhag 2018 - 12:08yb

Awdurdod Cyllid Cymru yn “gweithio’n effeithiol” a  Thrysorlys Cymru “yn cael sicrwydd priodol” ynghylch gweithrediad Cyfraddau Treth Incwm Cymru gan CThEM, meddai’r Archwilydd Cyffredinol

Methiannau mewn llywodraethu a rheolaeth ariannol mewn mwy o gynghorau cymuned

11 Rhag 2018 - 3:22yp

Mae adroddiadau er budd y cyhoedd a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn amlygu methiannau mewn tri chyngor cymuned i gyrraedd safonau gofynnol

Mae angen i lywodraeth leol wneud rhagor i ddatblygu diwylliant data cadarn

5 Rhag 2018 - 9:50yb

Mae cynghorau'n graddol ddatblygu yn y maes hwn, ond mae angen gwneud rhagor o waith i 'chwalu'r drefn o weithio mewn seilos' a manteisio i'r eithaf ar ddefnyddioldeb y data sydd ganddynt, medd yr Archwilydd Cyffredinol

Mae angen dull mwy cydlynol o reoli cymorth ariannol i fusnesau ar Lywodraeth Cymru

29 Tach 2018 - 12:08yb

Mae'r dull presennol yn rhy 'dameidiog', ond mae'n dechrau cael ei ailwampio

Brexit a’r Rhaglen Datblygu Gwledig yng Nghymru

20 Tach 2018 - 10:37yb

Roedd Cymru yn wynebu bod ar ei cholled yn ariannol mewn sefyllfa dim cytundeb tan i Lywodraeth y DU ymestyn ei sicrwydd cyllid. Mae angen i Lywodraeth Cymru wella trefniadau trosolwg a chraffu ar y Rhaglen nawr

Allbynnau Cynhadledd Dyfodol Diamod ar-lein nawr

16 Tach 2018 - 1:41yp

Ar 16 Hydref, cynhaliodd y Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid y drydedd gynhadledd ar gyfer hyfforddeion cyllid, Dyfodol Diamod 2018

Ailgylchu ar gynnydd yng Nghymru ac mae’r dulliau yn fwy cyson

14 Tach 2018 - 1:42yp

Gwell cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a chynghorau wrth wraidd gwelliannau, ond mae costau a pherfformiad yn amrywio ledled Cymru

Mae angen i gynghorau feddwl a gweithredu’n wahanol i gynnal gwasanaethau yn ardaloedd gwledig Cymru

12 Tach 2018 - 12:05yp

Er ei bod yn braf byw a gweithio yn ardaloedd gwledig Cymru, mae’r gostyngiad mewn gwariant cyhoeddus, newidiadau economaidd-gymdeithasol, seilwaith gwael a’r problemau parhaus sy’n codi wrth geisio darparu gwasanaethau, yn effeithio er gwaeth ar yr oddeutu 600,000 o bobl sy’n byw yn yr ardaloedd hyn

Mae gwasanaethau radioleg dan straen ac mae angen gweithredu

7 Tach 2018 - 11:13yb

Mae’r targedau o ran yr amseroedd aros yn cael eu bodloni ac mae’r gwasanaethau'n cael eu rheoli’n dda, ond nid yw’r sefyllfa’n gynaliadwy yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Tudalennau