News

Canol y dref
Ymateb syfrdanol i'n harolwg #EichTref yn gynharach eleni
Themâu wedi’u crynhoi yn ein blog diweddaraf
 • Dylai arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus sicrhau bod mynd i’r afael â thwyll yng Nghymru yn cael mwy o flaenoriaeth
  Mae COVID-19 wedi dangos bod twyllwyr yn ymddangos cyn gynted ag y bydd cyfle’n codi.
 • Mae Codio Clinigol yn dal i beidio â chael y proffil y mae ei angen arno yn GIG Cymru
  Mae’r pandemig cyfredol yn darparu cyfle go iawn i godi proffil a sicrhau gwelliannau i swyddogaeth sy’n tanategu’r data y mae’r GIG yn dibynnu arno
 • Gweledigaeth uchelgeisiol ar Gyfer System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru yn dal i fod yn bell iawn o gael ei gwireddu.
  Mae’r broses o’i gweithredu a’i gyflwyno’n cymryd yn hirach o lawer ac yn profi’n fwy costus na’r disgwyl.
 • Atal dychwelyd i gysgu allan ar ôl y pandemig
  Dengys ein hymchwil fod y sector cyhoeddus wedi bod yn gwario hyd at £210 miliwn yn adweithio i gysgu allan, yn hytrach na’i hatal – mae hyn yn wastraff arian
 • A all Cymru ymdopi ag effaith ariannol y pandemig ar lywodraeth leol?
  Rydym wedi cyhoeddi tri darn o waith sy’n ymwneud â chyllid llywodraeth leol
 • Datganiadau ariannol yn adlewyrchiad 'gwir a theg' o gyllid GIG Cymru
 • Mae’r cwbl yn y data…
  Rydym wedi cyhoeddi offeryn data a blog newydd
 • Cadarnhau Cadeirydd newydd Swyddfa Archwilio Cymru
  Mae Lindsay Foyster wedi cael ei chadarnhau fel Cadeirydd newydd Swyddfa Archwilio Cymru
 • Taniwch yrfa sy’n cyfrif
  A oes gennych ddiddordeb yn y ffordd y caiff arian cyhoeddus ei wario?
 • Mae'r gwaith o uwchraddio ysbyty yn y Gogledd dros gyfnod o saith mlynedd wedi costio dros £60 miliwn yn fwy na'r hyn a gymeradwywyd yn wreiddiol
  Cafodd y rhaglen gymhleth gwerth £171 miliwn o waredu asbestos ac adnewyddu Ysbyty Glan Clwyd ei chwblhau yn llwyddiannus ychydig fisoedd yn unig yn ddiweddarach na'r bwriad 
 • Gwersi rhyngwladol ynghylch COVID-19
  Rydym yn edrych ar sut y mae gwledydd eraill a’u cyrff cyhoeddus wedi delio â’r pandemig
 • Deddfu gwell: yr her o roi deddfwriaeth ar waith
  Ar sail ei ymchwiliadau ôl deddfu pedwar deddf bwysig ar y cyd â phum adroddiad diweddar iawn, mae Archwilio Cymru’n rhoi sylw fan hyn i rai o’r he
 • Ein gweminar ar seibergadernid cyrff cyhoeddus yn ystod y cyfnod clo
  Dewch i'n gweminar i glywed sut mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru wedi bod yn addasu eu trefniadau seibergadernid yn ystod y cyfnod clo.
 • COVID-19 wedi gwaethygu problemau rhestr aros GIG Cymru ond hefyd wedi creu cyfle unigryw i lunio system gofal wedi’i chynllunio’n well
 • Dawnsio i guriad newydd gyda COVID-19
  Bwrw golwg ar gam nesaf ymateb y gwasanaethau cyhoeddus i’r pandemig