Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Mae cynghorau lleol wedi gwneud newidiadau mawr o ran sut a ble mae eu staff yn gweithio ond mae angen iddynt adeiladu ar eu profiad o'r pandemig

12 Medi 2023
 • Mae angen i gynghorau ddatblygu eu dulliau strategol er mwyn cynllunio ar gyfer y tymor hwy

  Aeth pob cyngor trwy gyfnod o newid cyflym o ran sut a ble roedd eu staff yn gweithio yn ystod pandemig COVID-19. Nodweddwyd y newid hwn gan symudiad torfol i weithio o bell, a ddigwyddodd yn rhithiol dros nos. Yn ddiweddar, gwnaethom waith ar reoli asedau a chynllunio'r gweithlu ar bob un o'r 22 cyngor yng Nghymru. Canfuom fod y rhan fwyaf o gynghorau yn gweithio trwy sut y dylai eu 'normal newydd' edrych wrth i staff tueddu i weithio'n rhannol o bell ar hyn o bryd, yn swyddfeydd y cyngor neu allan yn y gymuned.

  Canfu ein hadroddiad hefyd fod angen i gynghorau ddatblygu eu syniadau ymhellach fel y gallent gynllunio a chyflawni ar gyfer y tymor hwy, gan gydbwyso recriwtio a chadw staff wrth ddarparu gwasanaethau effeithlon ac effeithiol i'r cyhoedd. Fodd bynnag, gwnaethom dynnu sylw at wendidau yn eu trefniadau a allai amharu ar eu gallu i wneud hyn. Er enghraifft, gwelsom fod angen i gynghorau ddatblygu strategaethau sydd wedi'u diffinio'n dda, ynghyd â chefnogi trefniadau cynllunio gwasanaethau a threfniadau monitro effeithiol. Bydd hyn yn caniatáu iddynt gyflawni trefniadau gweithio hyblyg a darparu gwasanaethau cryf wrth wneud y defnydd gorau o'u hadeiladau a'u hasedau eraill.

  Canfuom hefyd nad oedd cynghorau bob amser yn defnyddio'r data sydd ar gael i'w helpu i reoli'r presennol neu gynllunio ar gyfer y dyfodol. Hefyd, nid oedd gan rai cynghorau ddealltwriaeth dda o'r risgiau presennol i'r gweithlu, a gallai'r rhai a wnaeth, wella eu dealltwriaeth o'r heriau tymor canolig a thymor hirach sy'n debygol o effeithio arnynt. Ymddengys mai anaml yr oedd meincnodi yn cael ei wneud, sy'n golygu nad yw cynghorau'n gallu cymharu a deall i ba raddau y maent yn sicrhau gwerth am arian. Yn fwy cyffredinol, efallai bod mwy o gyfleoedd iddynt ddysgu oddi wrth ei gilydd wrth iddynt ddatblygu ffyrdd newydd o weithio.

  Wrth iddynt edrych ymlaen a cheisio datblygu eu dulliau gweithredu, bydd angen i gynghorau ddefnyddio'r egwyddor datblygu cynaliadwy i'w helpu. Fodd bynnag, canfu ein hadroddiad nad yw'n ymddangos bod cynghorau'n cydnabod yn llawn berthnasedd yr egwyddor datblygu cynaliadwy i ddylunio a darparu asedau a gweithlu. Am y rheswm hwn, canolbwyntiodd llawer o'n hargymhellion ar draws y 22 cyngor ar sicrhau eu bod yn defnyddio'r egwyddor datblygu cynaliadwy i'w helpu i gynllunio a chyflawni.

  ,
  Mae'r pandemig wedi arwain at newid cyflym i gynghorau lleol, gan gynnwys o ran sut a ble mae eu gweithlu'n gweithio. Er mwyn sicrhau eu bod yn darparu mewn ffordd fodern a chynaliadwy, mae angen i gynghorau gydnabod sut y gallant ddefnyddio'r egwyddor datblygu cynaliadwy i'w helpu i gynllunio a chyflawni eu dulliau o ymdrin â'r gweithlu ac asedau. Fel rhan o hyn, mae gwir angen iddyn nhw ddeall y risgiau sydd o'u blaenau a gweithio gyda'i gilydd a'u partneriaid i'w rheoli. Archwilydd Cyffredinol, Adrian Crompton
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Llamu Ymlaen: Gwersi o'n gwaith ar y gweithlu ac asedau

  View more