Rydym yn bwriadu recriwtio Peiriannydd TGCh i ymuno â ni yn Archwilio Cymru.

Rydym yn bwriadu recriwtio Peiriannydd TGCh i ymuno â ni yn Archwilio Cymru.
Llun o fag gwaith

Rydym yn chwilio am rywun sydd uwch eu cymhelliant dros wneud gwahaniaeth i'r sector cyhoeddus. Unigolyn sydd â rhuglder ac yn fedrus gyda thechnoleg, â ffocws ar ddatrys problemau ac yn barod i fynd y filltir ychwanegol i ategu ein pobl fusnes.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn brwdfrydig ac uwch eu cymhelliant, yn gyfathrebwr da gyda phrofiad o gynorthwyo cydweithwyr mewn amgylchedd Windows OS (System Weithredu).

Bydd cyfleoedd i gymryd rhan mewn gwaith prosiect TG megis dosbarthu meddalwedd ac uwchraddio caledwedd, ac i gynnal sesiynau hyfforddi ar gyfer cydweithwyr.

Swydd hybrid yw hon - 2 neu 3 diwrnod yn ein swyddfa yng nghanol Caerdydd, a'r gweddill yn gweithio cartref.

Pam ymuno ag Archwilio Cymru?

Mae Archwilio Cymru yn lle gweithgar a chyfeillgar i weithio ynddo, gyda diwylliant hynod gefnogol. Rydym yn frwdfrydig am weithio gyda sector cyhoeddus Cymru a gwneud gwahaniaeth i gymunedau lleol.

Yn Archwilio Cymru rydym yn gofalu am ein pobl ac yn cynnig manteision gweithio hael sy'n darparu amgylchedd sy'n annog cydbwysedd cadarnhaol rhwng bywyd a gwaith.

Rydym yn hyblyg – Rydym yn gweithio'n Gallach. Rydym yn cynnig Telerau Rhagorol gan gynnwys wythnos waith 35 awr, a 33 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (heb gynnwys gwyliau banc cyhoeddus).

Rydym yn buddsoddi yn ein Pobl ac o blaid datblygiad personol a phroffesiynol. Rydym yn cynnig cyfle i bob gweithiwr ymuno â Chynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Mae ein buddion staff hefyd yn cynnwys cynllun beicio i'r gwaith, gostyngiadau siopa a'r opsiwn i gael cerbyd drwy ein cynllun prydles buddiol ymhlith llawer mwy.

Rydym yn Falch o gael Achrediad – Rydym yn gyflogwr ‘Working Families’ a ‘Change 100’ balch ac rydym wedi llwydo i gael achrediad Cyflog Byw.

Rydym yn tyfu gweithlu amrywiol sy'n cynrychioli'r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt a'r sgiliau, y profiadau a'r safbwyntiau y maent yn eu cynnig ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir. Rydym hefyd yn aelod o'r Cynllun Hyderus o ran Anabledd ac yn gwarantu y byddwn yn cyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd.

Am ragor o fanylion ac i wneud cais [Agorir mewn ffenest newydd]