Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Canfyddiadau o Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd Cyffredinol

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau ei archwiliadau egwyddor datblygu cynaliadwy.

 • Cyngor Dinas Casnewydd – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol

  Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau ein hymchwiliad i’r cam i ‘Gynnal a chadw ein ffocws ar adfywio canol y ddinas fel ei bod yn un o...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Trosolwg a Chraffu – Addas ar gyfer y Dyfodol?

  Gyda'r 22 cyngor sydd yng Nghymru, buom yn archwilio pa mor ‘addas ar gyfer y dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu.

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol

  Mae'r adroddiad hwn yn gosod canfyddiadau ein harchwiliad o wella'r cyfranogi yn y rhaglen Dechrau'n Deg, sef cam mae'r Cyngor yn ei gymryd i...

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Gwasanaethau gofal sylfaenol

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a wnaed rhwng mis Mawrth a mis Mai 2018: ystyriwyd...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2018

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn ystod 2018.

  Annual Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2018

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith archwilio ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ystod 2018.

  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Asesiad Strwythuredig 2018

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r canfyddiadau o waith asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

  Local Reports
  Health
 • Beth yw’r oedi? Rhyddhau cleifion yng Nghymru

  Mae angen i gyrff y GIG sicrhau bod trefniadau rhyddhau o'r ysbyty yn ddiogel ac yn amserol. 

  Health
  Health and social care
 • Cyngor Dinas Casnewydd – Gwasanaeth Gwastraff – Adolygiad dilynol

  Mae rheoli gwastraff yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Yn 2011, sefydlodd Llywodraeth Cymru'r Rhaglen Newid Gydweithredol (CCP) i helpu i...

  Local Reports
  Local Government
 • Adolygiad o’r trefniadau a oedd yn cefnogi Penderfyniad Buddsoddi Cyntaf Bargen Ddinesig Prifddinas- Ranbarth Caerdydd

  O ganlyniad i ystyriaethau masnachol a gwleidyddol, penderfynodd partneriaid Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a oedd Newydd gael ei...

  National Reports
  Local Government

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.