Rydym yn falch i ddathlu Wythnos Prentisiaethau 2023
Mae Wythnos Prentisiaethau yn ddathliad sy’n para wythnos a bob blwyddyn o ran prentisiaid a rhaglenni prentisiaethau, a gynhelir eleni rhwng 6 a 12 Chwefror.
Mae awdurdodau lleol yn ei chael hi’n anodd grymuso pobl a chymunedau i fod yn fwy hunanddibynnol ac yn llai dibynnol ar wasanaethau
Dros y blynyddoedd diwethaf mae llywodraeth leol yng Nghymru wedi wynebu pwysau sylweddol, gan ymdrin ag un argyfwng ar ôl y llall, ond gyda llai o adnoddau ar gael yn awr mae arnynt angen i gymunedau a phobl wneud mwy drostynt hwy eu hunain
Croesawu cadeirydd newydd i Swyddfa Archwilio Cymru
Rydym yn falch iawn o groesawu Dr Kathryn Chamberlain fel Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru.

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda.
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Adolygiad o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd

  Fe wnaeth ein harchwiliad archwilio pa un a yw trefniadau llywodraethu'r sefydliad o gymorth i ddarparu gwasanaethau diogel ac effeithiol o ansawdd da.

 • Pryniant Llywodraeth Cymru o Fferm Gilestone (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr adroddiad Archwilio Cymru gyda logo mawr

  Mae'r llythyr hwn yn nodi'r ffeithiau allweddol o'n hadolygiad o bryniant Fferm Gilestone gan Lywodraeth Cymru i ategu unrhyw graffu ychwanegol gan y Pwyllgor…

 • ‘Gyda’n gilydd fe allwn ni’ – Cydnerthedd a hunanddibyniaeth cymunedau (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Pedwar o bobl yn garddio yn y gymuned

  Mae ein hadroddiad yn edrych ar sut mae awdurdodau lleol yn creu'r amodau sydd eu hangen i helpu cymunedau i ffynnu mor annibynnol â phosib.…

 • Cyngor Gwynedd – Diweddariad ar Gynnydd Datgarboneiddio (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru

  Mae gan y Cyngor weledigaeth glir ar gyfer sut y bydd yn cyflawni sero net erbyn 2030 ac yn buddsoddi mewn cynlluniau lleihau carbon. Fodd bynnag her allweddol fydd…

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Adolygiad Sicrwydd ac Asesu Risg (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi ein canfyddiadau yn y meysydd lle’r ydym wedi gwneud gwaith Sicrwydd ac Asesu Risg mwy manwl.

 • Cynllun Ffioedd 2023-24 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Report cover

  Rydym wedi cyhoeddi'r Cynllun Ffioedd ar gyfer 2023-24, a gymeradwywyd gan y Senedd, sy'n darparu'r sail inni godi ffioedd.

 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Asesiad Sicrwydd a Risg 2021-22 – Diweddariad ar y sefyllfa ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru

  Mae’r Cyngor yn sefydlog yn ariannol, a helpwyd yn ddiweddar gan gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, ond mae angen iddo ddatblygu cynllun cynaliadwy i fynd i’r afael â…

Digwyddiadau

Sgyrsiau Traws-Iwerydd - Theori Newid ar Fector gyda Dave Snowden
stock image representing online conversation with two speech bubbles and a laptop
Gan ddilyn ein sesiwn ddiwethaf, a gan barhau gyda'r them o fesur mewn byd cymhlyg, bydd ein sesiwn nesaf yn trafod Theori Newid ar Fec
Dyddiad
15 Chwefror 2023
Amser yn Dechrau:
14:00
Amser yn Gorffen
15:30

Blogiau

 • Mae yna heriau a chyfleoedd unigryw i ddatblygu fel Uwch Archwilydd
  Ar ôl cymhwyso cefais fy nyrchafu i Uwch…
  Mae yna heriau a chyfleoedd unigryw i ddatblygu fel Uwch Archwilydd
 • Newid cyfeiriad
  Newid cyfeiriad
 • Nid oes dau ddiwrnod fyth yr un fath yn gweithio fel Uwch Archwilydd
  Roeddwn yn awyddus i barhau â'm taith gydag…
  Nid oes dau ddiwrnod fyth yr un fath yn gweithio fel Uwch Archwilydd