Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Methiannau llywodraethu a rheolaeth ariannol difrifol wedi’u canfod mewn cyngor tref

16 Awst 2022
 • Canfod llywodraethu a rheolaeth ariannol gwael dros gyfnod hir o amser yng Nghyngor Tref Maesteg.

  Gwnaeth methiant y Cyngor i gyflawni eu rheolaethau ariannol eu hunain greu amgylchedd y gellid cam-fanteisio arno er mwyn twyllo, yn ôl adroddiad er budd y cyhoedd a gyhoeddwyd heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  O dan Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014, mae'r Cyngor yn gyfrifol am roi prosesau rheolaeth ariannol a rheolaethau mewnol priodol ar waith. Fodd bynnag, mae'r trefniadau hyn ond yn effeithiol os ydynt yn cael eu gweithredu'n iawn. Pan fo Cynghorau yn methu â gweithredu trefniadau ariannol priodol, mae risg o golled i'r pwrs cyhoeddus, a gwelir hyn yn achos Cyngor Tref Maesteg. Yn ôl ein hadroddiad er budd y cyhoedd, methodd y Cyngor ag arfer safonau gofynnol llywodraethu a rheolaeth ariannol a ddisgwylir gan gyngor tref.

  Rhwng Mawrth 2016 a Rhagfyr 2019, fe wnaeth cyn Glerc Cyngor Tref Maesteg dwyllo'r Cyngor o £238,000 - sef hyd at 27% o gyfanswm y gwariant heb fod ar dâl y Cyngor ym mhob blwyddyn ariannol. O fethu â dilyn gweithdrefnau ariannol priodol crëwyd amgylchedd y bu modd i’r cyn Glerc gam-fanteisio arno er mwyn twyllo. Methodd aelodau'r cyngor sy'n gwasanaethu yn ystod cyfnod y cyn Glerc â chraffu'n iawn ar y wybodaeth ariannol a gyflwynwyd gan y cyn Glerc.

  Fel rhan o'u trefniadau ariannol a llywodraethu, roedd y Cyngor yn mynnu bod yr aelodau yn llofnodi'r holl sieciau, a dylent fod wedi gwirio pob anfoneb hefyd. Fodd bynnag, methodd aelodau a oedd yn llofnodwyr sieciau â dilyn proses briodol, gan gynnwys arwyddo sieciau gwag, gan felly hwyluso'r twyll a gyflawnwyd gan y cyn Glerc.

  Yn ein hadroddiad er budd y cyhoedd daethpwyd o hyd i fethiannau sylweddol eraill gan Gyngor Tref Maesteg hefyd. Mae'r rhain yn cynnwys methu â sefydlu system archwilio fewnol ddigonol cyn 2019 a methu â chydymffurfio â'r amserlen statudol ar gyfer cyflwyno ei gyfrifon i'w harchwilio. Mae anghysondebau a hepgoriadau sylweddol hefyd yn systemau cyfrifo a chofnodion y Cyngor.

  Mae'r adroddiad yn amlinellu sawl argymhelliad i Gyngor Tref Maesteg, gan gynnwys:

  • Sicrhau bod ei reolaethau mewnol priodol gan gynnwys awdurdodi taliadau, yn cael eu dilyn gan bob aelod.
  • Rhoi craffu priodol ar waith ar gyfer gwaith y Clerc a'r Dirprwy Glerc.
  • Gweithredu'r argymhellion a wnaed gan ei archwilydd mewnol yn 2020 a sicrhau bod y prosesau a roddwyd ar waith yn gweithredu'n effeithiol.
  ,
  Gall methu â chynnal archwiliadau a rheolaethau ariannol a llywodraethu arwain at ganlyniadau difrifol i gynghorau tref. Mae'r twyll a gyflawnwyd yn erbyn Cyngor Tref Maesteg yn dangos pa mor bwysig yw sefydlu systemau rheoli mewnol ac archwilio mewnol effeithiol a gall cynghorau tref ledled Cymru ddysgu o'r adroddiad hwn i leihau'r risg y bydd hyn yn digwydd eto Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Methiant Rheolaeth Ariannol a Thwyll – Cyngor Tref Maesteg

  View more