• business woman and her male colleague looking at a report and discussing the results while having a meeting with wider team
  Mae Archwilio Cymru wedi cyhoeddi ei Gynllun Blynyddol ar gyfer 2024-25, gan nodi ei flaenoriaethau allweddol ar gyfer y flwyddyn sydd i’w dod
 • Senedd, Llywodraeth Cymru
  O ymdrin â heriau wrth iddynt godi i ddiogelu at y dyfodol – yr her i wasanaethau cyhoeddus Cymru
       
 • Pobl yn rhyngweithio o amgylch bwrdd
  Mae cyfleoedd ar gael i Aelodau Anweithredol i Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
 • Safle adeiladu gydag adeiladwyr yn gweithio
  Gallai adfywio gael ei gynyddu’n sylweddol gyda dull mwy systematig, ymyraethol a chydweithredol o ddatblygu tir llwyd
 • Kate Chamberlain
  Llongyfarchiadau i Dr Kathryn Chamberlain am ddyfarnu OBE yn rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd
 • Ian Gwyn Hughes, Pennaeth Cyfathrebu Cymdeithas Bêl-droed Cymru fel y prif siaradwr ar y llwyfan. Testun y tu ôl iddo yn dweud Rhoi y Gymraeg a'r Gymuned yng Nghanol Pêl-droed Cymreig
  Defnyddia dy Gymraeg
  Er bod Archwilio Cymru yn darparu gwasanaeth cyfyngedig i'r cyhoedd, rhoddodd Defnyddia dy Gymraeg gyfle i ni edrych ar y gwaith
 • Pobl yn dadansoddi ac yn ymchwilio wrth ddesg
  Cynnydd a wnaed tuag at gyflawni ein blaenoriaethau
 • Logo Working Families
  Yn falch o gael ein henwi yn un o Ddeg Cyflogwr Gorau Working Families 2023
 • graffeg efo testun - Ein rhaglen waith ar gyfer 2023-26. Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb, ymateb i'r argyfwng hinsawdd a natur, cydnerthedd gwasanaeth a mynediad a gwasanaethau cyhoeddus a reolir yn dda
  Blaenraglen waith
  Mae'r flaenraglen hon o waith archwilio perfformiad yn cael ei siapio gan
 • calendar, people, clip board, cog
  Bydd ein rhaglen archwilio yn canolbwyntio ar rai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu Cymru
 • Archwilio Cymru
  Mae Archwilio Cymru yn symud
 • Myfyrwyr yn gweithio
  Mae ceisiadau ar gyfer yr wythnos Mewnwelediad Gwaith a Sgiliau ar agor!
 • person with wings and two trophy cups
  Archwilio Cymru yn llongyfarch Eleri Davies ar ei gwobr
 • person with wings
  Rydym yn falch i ddathlu Wythnos Prentisiaethau 2023
 • calculator, laptop, 3 people icons
  Cystadleuaeth Technegydd Cyfrifeg WorldSkills