clawr yr adroddiad efo testun Methiannau mewn rheolaeth ariannol a  threfniadau llywodraethu – Cyngor Tref  Rhydaman
Methiannau mewn rheolaeth ariannol a threfniadau llywodraethu – Cyngor Tref Rhydaman

Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

Mae adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol er budd y cyhoedd wedi nodi bod Cyngor Tref Rhydaman wedi methu â chydymffurfio â'r gofynion statudol ar gyfer cymeradwyo ei gyfrifon blynyddol ers 2016-17.

Mae ein hadroddiad yn nodi diffygion sylweddol mewn rheolaeth ariannol a llywodraethu yng Nghyngor Tref Rhydaman sydd wedi golygu ei fod wedi methu â rhoi cyfrif priodol am bron i £800,000 o arian a godwyd gan drethdalwyr lleol drwy'r dreth gyngor.

Nid yn unig y gwnaeth y Cyngor ddiystyru ein canfyddiadau archwilio cychwynnol ond hefyd ni chymerodd gamau priodol i ddiffygion a nodwyd gan ei archwilydd mewnol ei hun.

Mae gwersi i'w dysgu nid yn unig gan y Cyngor hwn, ond gan bob cyngor cymuned yng Nghymru.

Related News

Diffygion sylweddol wedi’u canfod yn nhrefniadau rheolaeth ariannol a chadw cofnodion Cyngor Tref Rhydaman a Chyngor Cymuned Llanferres

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA