Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Offeryn Data Cyllid GIG Cymru – hyd at Mawrth 2020

Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol

 • Cyngor Bro Morgannwg – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2018-19

  Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

  Annual Reports
  Local Government
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Adolygiad dilynol o drefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu

  Roedd yr adolygiad dilynol hwn yn ceisio sicrwydd bod gan y Cyngor drefniadau corfforaethol effeithiol ar waith ar gyfer diogelu plant.

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Cyngor Caerdydd – Archwilia Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

  Archwiliwyd i ba raddau y mae'r Cyngor yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddatblygu a lansio gweledigaeth newydd ar gyfer...

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

  Fe wnaethom archwilio i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth wneud i sgiliau weithio i Ferthyr...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Safbwynt Defnyddwyr Gwasanaethau ar Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl

  Gwnaeth yr adolygiad ganolbwyntio yn bennaf ar brofiad defnyddwyr gwasanaethau o'r broses addasiadau tai / grantiau cyfleusterau i'r anabl, ond fe...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Caerdydd – Adolygiad dilynol o drefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu plant

  Diben yr adolygiad dilynol hwn oedd ceisio sicrwydd bod gan y Cyngor drefniadau corfforaethol effeithiol i ddiogelu plant.

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Cyngor Bro Morgannwg – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

  Fe archwiliom ni i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth gyflawni’r rhaglen adfywio yn y Barri ac...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad dilynol o’r trefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu plant

  A yw’r Cyngor wedi gweithredu ar yr argymhellion a’r cynigion ar gyfer gwella a geir yn adroddiadau cenedlaethol a lleol yr Archwilydd Cyffredinol...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Adolygiad o Wasanaethau Hamdden

  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: a ellir gwella trefniadau ar gyfer darparu gwasanaethau hamdden?

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Adolygiad o drefniadau llywodraethu Rhaglen Drawsnewid y Cyngor (T22)

  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw trefniadau llywodraethu’r Cyngor ar gyfer y Rhaglen T22 yn cefnogi cyflawniad Cynllun Corfforaethol...

  Local Reports
  Local Government

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.