Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

‘Gwella ein Perfformiad’ - Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru

Mae’r symiau a gollir yn flynyddol yng Nghymru oherwydd twyll yn sylweddol.

 • Darlun o Ofal Sylfaenol yng Nghymru

  Mae’r adroddiad hwn yn rhoi cipolwg o sefyllfa gyfredol gofal sylfaenol yng Nghymru mae’n dod â nifer o ffynonellau data gofal sylfaenol at ei...

  National Reports
  Health
  Health and social care
 • Cynllun Cydraddoldeb Strategol

  Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn nodi’r pethau allweddol y mae’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn ymrwymo i’w cyflawni...

  Our Plans and Accounts
 • Addasiadau Tai

  Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar a oes gan gyrff cyhoeddus, sydd â chyfrifoldebau am ddarparu addasiadau i dai, ymagwedd strategol effeithiol sy'n...

  National Reports
  Central Government
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Asesiad Strwythuredig 2017

  Mae’r Bwrdd Iechyd wedi parhau i ymgorffori’r trefniadau corfforaethol sy’n ei gefnogi i ddefnyddio ei adnoddau yn effeithiol, yn effeithlon ac yn...

  Local Reports
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2017

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi ein canfyddiadau o’r gwaith archwilio a gyflawnwyd gennym ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys yn ystod 2017.

  Local Reports
  Health
 • Cynllun Ffioedd 2018-19

  Rydyn ni wedi cyhoedd’r Cynllun Ffïoedd ar gyfer 2018-19, a gymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol.

  Our Plans and Accounts
 • Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2016-17

  Nodir y gwaith a gyflawnwyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

  Annual Reports
  Fire
 • Sut mae Llywodraeth Leol yn rheoli galw – Digartrefedd

  Cymysg yw llwyddiant awdurdodau lleol wrth ymateb i'r problemau a achoswyd gan ddigartrefedd.

  National Reports
  Central Government
 • Datganoli cyllidol yng Nghymru

  Diweddariad ar y paratoadau ar gyfer gweithredu

  National Reports
  Central Government
 • Adroddiadau Ariannol Llywodraethau Lleol ar gyfer 2016-17

  Dyma'r seithfed adroddiad blynyddol ar ddatganiadau ariannol cyrff llywodraethau lleol.

  National Reports
  Local Government
  Finance

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.