Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae Cymru'n wlad o drefi, pentrefi a chymunedau rhyngddibynnol bach. Mae 193 o leoedd yng Nghymru gyda dros 2,000 o breswylfeydd.

  Beth yw'r sefyllfa bresennol?

  Gall canol trefi fod yn lleoedd bywiog a chynaliadwy ond mae mynd i'r afael â'r heriau niferus y maent yn eu hwynebu yn gofyn am benderfyniadau dewr ac arweinyddiaeth uchelgeisiol.

  Mae dewisiadau polisi yn y gorffennol, disgwyliadau newidiol defnyddwyr a datblygiadau technolegol bellach yn cael effaith andwyol ar lawer o ganol trefi Cymru. Mae llai a llai o 'wasanaethau hanfodol' fel swyddfeydd post a banciau yn aros yng nghanol trefi ac mae 1 o bob 7 siop ar strydoedd fawr Cymru yn wag.

  Hefyd, mae ardrethi annomestig yn parhau i wneud y rhan fwyaf o ganol trefi yn lleoedd anneniadol i fuddsoddi.

  Mae strydoedd mawr yn fwy na manwerthu yn unig, ond mae hyn yn aml yn cael ei anwybyddu.

  Beth mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud i gefnogi canol trefi?

  Ers 2014, mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi ychydig o dan £900 miliwn i helpu i adfywio canol trefi.

  Mae busnesau wedi cael cefnogaeth dda yn ystod y pandemig hefyd, ond yn aml nid oes gan awdurdodau lleol y sgiliau, y capasiti a'r adnoddau i helpu creu canol trefi cynaliadwy, er gwaethaf cyllid sylweddol gan Lywodraeth Cymru, er eu bod yn allweddol wrth reoli ac adfywio canol trefi.

  Mae Llywodraeth Cymru wedi blaenoriaethu adfywio canol trefi yn yr adferiad o'r pandemig, ond mae angen iddo sicrhau bod y dull blaenoriaethu canol tref yn ganolog i'w hagenda bolisi ehangach.

  Mae angen penderfyniadau dewr.

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Galw ar bob lefel o lywodraeth i weithredu i helpu gwneud canol trefi'n gynaliadwy

  Gweld mwy
Centered hero example

Adfywio Canol Trefi yng Nghymru

View Tool
CAPTCHA