Cyngor Sir Ynys Môn

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR a THEG o gyllid y Cyngor.

Prif Bwyntiau

Tynnodd barn yr Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd posibl wrth brisio asedau eiddo, a hefyd asedau eiddo sy'n rhan o balans rhwymedigaeth y gronfa bensiwn, o ganlyniad i bandemig Covid-19.
Yn ystod 2019-20 fe brynodd y Cyngor 20 o gyn breswylfeydd y Cyngor i'w dychwelyd i'r Stoc Tai Cyngor ac adeildau 20 uned newydd.
Cynyddodd y Cyngor ei fuddsoddiad yng Ngwasanaethau Plant o £1.4m.

Cyllido a Gwario

£-35.6 million surplus income
How is the Council funded?
£246.3 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Sir Ynys Môn spent?
£281.9 miliwn
Total: £281.9 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other £ miliwn
Costau cyflogai £98.4 miliwn
Treuliau gwasanaethau eraill £109.0 miliwn
Dibrisio, amorteiddiad ac amhariad £13.4 miliwn
Taliadau llog £9.3 miliwn
Praeseptau ar ardollau £13.7 miliwn
Cynnydd ar waredu asedau anghyfredol £9.4 miliwn
Dad-gydnabod ac amhariad o asedau cyllidol £0.3 miliwn
Total: £28.4 miliwn

Staff

Costau Staff £88.8 miliwn
Wage variances
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum 21
Median remuneration £18,810
Highest paid Director £118,000
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position 6.24:1
Termination
Termination - number 73
Termination - value 490,000

Yr hyn y maent yn berchen arno

£481.3 miliwn
Cyfanswm Asedau£481.3 miliwn
Eiddo, peiriannau ac offer£414.5 miliwn
Asedau wedi'u etifeddu£3.6 miliwn
Eiddo buddsoddi£6.2 miliwn
Dyledwyr£32.8 miliwn
Arian parod neu gyfatebol£23.0 miliwn
Asedau eraill£1.2 miliwn
Property, Plant and Equipment Breakdown

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£293.6 miliwn

Benthyca - tymor hir

£124.4 miliwn

Benthyca - tymor byr

£16.8 miliwn