Cyngor Sir Powys

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR a THEG o gyllid y Cyngor.

Prif Bwyntiau

Fel rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif agorodd y Cyngor adeilad newydd Ysgol Uwchradd Aberhonddu yn swyddogol. Cynllun gwerth £21m yw hwn a ariennir ar y cyd gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru.
Cefnogodd y Cyngor les cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol, gyda grantiau gwerth cyfanswm o £296,000 i 43 o sefydliadau lleol.
Mae Powys 2025 yn cynrychioli gweledigaeth y cyngor ac mae ei flaenoriaethau wedi'u nodi'n glir gyda’u Rhaglen Drawsnewid uchelgeisiol ar waith i helpu cyflawni Gweledigaeth 2025.
Gwariodd y Cyngor £14m ar adnewyddiad eang o breswylfeydd cyngor a oedd yn cynnwys gosod 198 o geginau newydd a 104 o ystafelloedd ymolchi newydd mewn cartrefi. Roedd ffenestri gwydr dwbl newydd wedi'u gosod ar 570 o gartrefi.
Mae Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol yn tynnu sylw at yr ansicrwydd a ddatgelwyd yn Natganiadau Ariannol y Cyngor a amlygwyd gan ei briswyr annibynnol o ran ei Asedau Eiddo Gweithredol, Preswylfeydd Cyngor ac Eiddo Buddsoddi ac yn adroddiad prisio diwedd blwyddyn rheolwr ei gronfa bensiwn ar gyfer asedau Eiddo'r Gronfa Bensiwn y maent yn eu rheoli ar ran Cronfa Bensiwn Powys.
Y Cyngor sy'n cynnal y rhwydwaith ffyrdd hwyaf yng Nghymru. Gwariodd £7.0m ar osod wyneb newydd a gwelliannau diogelwch ffyrdd ar ei 440km o Gefnffyrdd a 5000 km o Ffyrdd Gwledig.

Cyllido a Gwario

£-91 million surplus income
How is the Council funded?
£445.4 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Sir Powys spent?
£536.4 miliwn
Total: £536.4 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other £ miliwn
Gwasanaethau Oedolion £93.6 miliwn
Gwasanaethau Plant £30 miliwn
Comisiynu £10.9 miliwn
Addysg £38.4 miliwn
Priffyrdd, Trafnidiaeth ac Ailgylchu £61.4 miliwn
Eiddo, Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd £18.9 miliwn
Adfywiad £3.4 miliwn
Datblygiad Tai a Chymuned £11.3 miliwn
Gwasanaethau Digidol a Chyfathrebu £1.8 miliwn
Strategaeth, Perfformiad a Rhaglenni Trawsnewid £1.2 miliwn
Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol £2.3 miliwn
Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd £4.4 miliwn
Cyllid £6.5 miliwn
Gwasanaethau Corfforaethol £39.7 miliwn
Cyfrif Refeniw Tai £20.2 miliwn
Dirprwyedig i ysgolion £88.3 miliwn
Gwariant Gweithredu Eraill £33.7 miliwn
Gwariant Cyllido £18.3 miliwn
Total: £52.1 miliwn

Staff

Costau Staff £169.2 miliwn
Wage variances
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum 78
Median remuneration £21,166
Highest paid Director £134,000
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position 6.38:1
Termination
Termination - number 364
Termination - value 1,712,000

Yr hyn y maent yn berchen arno

£897.3 miliwn
Cyfanswm Asedau£897.3 miliwn
Eiddo, Peiriannau ac Offer£822.6 miliwn
Asedau wedi'u etifeddu£1.3 miliwn
Eiddo Buddsoddi£7.9 miliwn
Asedau anghyffyrddadwy£1.1 miliwn
Dyledwyr tymor hir a thymor byr £53 miliwn
Buddsoddiadau tymor hir a thymor byr £11 miliwn
Asedau i'w Gwerthu£2.7 miliwn
Rhestr Eiddo£1.2 miliwn
Property, Plant and Equipment Breakdown

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£771.2 miliwn

Benthyca - tymor hir

£305.2 miliwn

Benthyca - tymor byr

£28.4 miliwn