Cyngor Sir Fynwy

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR THEG o gyllid y Cyngor.

Prif Bwyntiau

Tynnodd tystysgrif archwilio'r Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd a ddatgelwyd gan y Cyngor ynghylch prisio tir ac adeiladau, eiddo buddsoddi ac asedau'r gronfa bensiwn sy'n deillio o bandemig COVID-19.
Mae cronfeydd wrth gefn y Cyngor y gellir eu defnyddio wedi aros yn sefydlog ar £18.1 miliwn ar 31 Mawrth 2020, gyda chynnydd o £1.8 miliwn yng nghronfa gyffredinol y Cyngor (ac eithrio balansau Ysgolion) wedi'i wrthbwyso gan ostyngiad tebyg mewn cronfeydd wrth gefn eraill y gellir eu defnyddio.
Roedd dau ffactor unigryw wedi bod yn allweddol i ganiatáu i'r Cyngor gynnal ei gronfeydd wrth gefn y gellir eu defnyddio ar £18.1 miliwn eleni: - cyfalafu £3.2 miliwn o wariant (o dan ganllawiau Llywodraeth Cymru ar ddefnyddio derbyniadau cyfalaf yn hyblyg); a - derbyn £2.3 miliwn yn ddyledus i'r Cyngor gan CThEM yn dilyn dyfarniad 'Ealing' ar statws TAW gwariant y gwasanaeth hamdden.
Cyngor Sir Fynwy yw'r unig Awdurdod Lleol yng Nghymru i dderbyn y gyfran fwyaf o'i gyllid drwy'r Dreth Gyngor.
Mae'r cyfrifon hyn yn cynnwys cyfran y Cyngor o fuddiannau sy'n deillio o Fargen Dinas-ranbarth Caerdydd.

Cyllido a Gwario

£-42 million surplus income
How is the Council funded?
£272.9 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Sir Fynwy spent?
£314.9 miliwn
Total: £314.9 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other £ miliwn
Plant a Phobl ifanc £73.3 miliwn
Gofal Cymdeithasol ac Iechyd £71.7 miliwn
Menter £63.3 miliwn
Adnoddau £40.9 miliwn
Praeseptau ac Ardollau £19.1 miliwn
Incwm a Gwariant Cyllido a Buddsoddi £17.1 miliwn
Uned y Prif Weithredwr £6.6 miliwn
Corfforaethol £3.6 miliwn
Cynnydd wrth waredu ar asedau anghyfredol £0.3 miliwn
Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd £0.2 miliwn
Total: £18.8 miliwn

Staff

Costau Staff £120.9 miliwn
Wage variances
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum 49
Median remuneration £22
Highest paid Director £116
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position 5.1:1
Termination
Termination - number 78
Termination - value 1,678,000

Yr hyn y maent yn berchen arno

£460.8 miliwn
Cyfanswm Asedau£460.8 miliwn
Eiddo, peiriannau ac offer£330.2 miliwn
Eiddo buddsoddi£63.4 miliwn
Dylwedwyr£31.5 miliwn
Arian Parod neu syn cyfateb ag Arian Parod£22.4 miliwn
Buddsoddiadau£5.7 miliwn
Asedau wediu etifeddu£4.8 miliwn
Asedau iw Gwerthu£2.1 miliwn
Asedau anghyffyrddadwy£0.2 miliwn
Eiddo£0.5 miliwn
Property, Plant and Equipment Breakdown

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£460.5 miliwn

Benthyca - Hir-dymor

£92.6 miliwn

Benthyca - Byr-dymor

£95.1 miliwn