Cyngor Sir Ddinybch

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR THEG o gyllid y Cyngor.

Prif Bwyntiau

Mae'r Cyngor wedi cynnal safle ariannol cynaliadwy hyd yma ond bydd angen arnynt i barhau i weithredu arbedion er mwyn cyrraedd pwysau cyllidol a ddisgwylir. Mae'r Cyngor wedi adnabod arbedion cyllidebol o £4.4m ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/21 arhagamcanion ar gyfer blynyddoedd i ddod.
Mae'r Cyngor wedi gwario £34m yn caffael eiddo, peiriannau ac offer newydd ac wrth gynnal a chadw asedau sydd ganddynt yn barod.
Y swm sydd dal yn ddyledus gan y Cyngor ar 31 Mawrth 2020 yw £256.1m, roedd balansau buddsoddiadau yn £22.9m gyda £6.0m pellach mewn cyfrif banc. 
Sefydlodd y Cyngor cwmni masnachu yn 2019 a pherchnogir yn llawn ganddynt a adnabyddir fel Denbighshire Leisure Ltd. Daeth y cwmni'n weithredol yn Ebrill 2020. 
Tynnodd barn yr Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd posib ym mhrisiad asedau eiddo ac asedau eiddo ar y cyd sy'n rhan o falans y Rhwymedigaeth Cronfa Bensiwn o ganlyniad i bandemig COVID19. 

Cyllido a Gwario

£-151.3 million surplus income
How is the Council funded?
£223.3 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Sir Ddinybch spent?
£374.6 miliwn
Total: £374.6 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other £ miliwn
Treuliau Buddiannau Cyflogai £148 miliwn
Treuliau Cyflogai Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir £5.3 miliwn
Treuliau Gwasanaethau Eraill £155.2 miliwn
Colledion Dibrisio, Amhariad ac Ailbrisio £30.3 miliwn
Taliadau Llog £17.8 miliwn
Praeseptau ac Ardollau £18 miliwn
Total: £33.9 miliwn

Staff

Costau Staff £148.3 miliwn
Wage variances
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum 45
Median remuneration £22,911
Highest paid Director £129,694
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position 5.66:1
Termination
Termination - number 57
Termination - value 697,458

Yr hyn y maent yn berchen arno

£619.7 miliwn
Cyfanswm Asedau£619.7 miliwn
Eiddo, Peiriannau ac Offer£533.2 miliwn
Eiddo Buddsoddi£7.6 miliwn
Dyledwyr £33.6 miliwn
Buddsoddiadau Tymor Byr£22.9 miliwn
Arian Parod Neu Sy'n Cyfateb ag Arian Parod£3.6 miliwn
Asedau Eraill £18.8 miliwn
Property, Plant and Equipment Breakdown

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£583.4 miliwn

Benthyca - tymor hir

£38 miliwn

Benthyca - tymor byr

£215.2 miliwn