Cyngor Gwynedd

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR a THEG o gyllid y Cyngo

Prif Bwyntiau

Derbyniodd y Cyngor £7.1 miliwn o gyllid grant ar gyfer ysgolion yr 21ain ganrif
Tynnodd barn yr Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd posibl wrth brisio asedau eiddo, a hefyd asedau eiddo sy'n rhan o balans rhwymedigaeth y gronfa bensiwn, o ganlyniad i bandemig Covid-19
Cyfanswm gwariant cyfalaf y Cyngor ar gyfer y flwyddyn oedd £29.0 miliwn
Cynhaliodd y Cyngor £78 miliwn o gronfeydd wrth gefn y gellir eu defnyddio ar 31 Mawrth 2020

Cyllido a Gwario

£-21.7 million surplus income
How is the Council funded?
£422.5 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Gwynedd spent?
£444.2 miliwn
Total: £444.2 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other £ miliwn
Costau cyflogai £183.7 miliwn
Treuliau gwasanaethau eraill £195.6 miliwn
Dibrisio, amorteiddio ac amhariad £27.1 miliwn
Taliadau llog £13.7 miliwn
Praeseptau ac ardollau £24.1 miliwn
Cynnydd ar waredu asedau anghyfredol £0.0 miliwn
Cynnydd ar waredu eiddo buddsoddi £0.0 miliwn
Total: £26.1 miliwn

Staff

Costau Staff £157.8 miliwn
Wage variances
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum 36
Median remuneration £18
Highest paid Director £114
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position 6.11:1
Termination
Termination - number 101
Termination - value 1

Yr hyn y maent yn berchen arno

£571.2 miliwn
Cyfanswm Asedau£571.2 miliwn
Eiddo, Peiriannau ac Offer£463.0 miliwn
Eiddo Buddsoddi£0.2 miliwn
Dyledwyr £80.4 miliwn
Arian Parod neu gyfatebol£14.9 miliwn
Asedau eraill £12.7 miliwn
Property, Plant and Equipment Breakdown

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£458.1 miliwn

Benthyca - tymor hir

£104.3 miliwn

Benthyca - tymor byr

£21.2 miliwn