Cyngor Dinas a Sir Abertawe

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR THEG o gyllid y Cyngor.

Prif Bwyntiau

Mae'r Cyngor yn parhau i wynebu her ariannol sylweddol ac angen cyflawni ei gynllun arbed ar y cyflymder a maint sydd ei hangen ar yr un pryd â rheoli gwariant gwasanaethau o fewn cyllidebau.
Mae'r Cyngor hefyd yn gyfrifol am baratoi datganiadau blynyddol Awdurdod Iechyd Porth Bae Abertawe.
Tynnodd barn yr Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd posib ym mhrisiant asedau eiddo sy'n rhan o balans eu Rhwymedigaeth Cronfa Bensiwn o ganlyniad i'r pandemig COVID19.

Cyllido a Gwario

£-0.80000000000007 million surplus income
How is the Council funded?
£901.8 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Dinas a Sir Abertawe spent?
£902.6 miliwn
Total: £902.6 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other £ miliwn
Adnoddau £108.9 miliwn
Pobl - Gwasanaethau Cymdeithasol £194.5 miliwn
Pobl - Addysg £251.7 miliwn
Lle £191.8 miliwn
Cyfrif Refeniw Tai £34.3 miliwn
Total: £121.4 miliwn

Staff

Costau Staff £344.9 miliwn
Wage variances
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum 119
Median remuneration £22,776
Highest paid Director £148,584
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position 6.5:1
Termination
Termination - number 107
Termination - value 2,096,000

Yr hyn y maent yn berchen arno

£1762.8 miliwn
Cyfanswm Asedau£1762.8 miliwn
Eiddo, Peiriannau ac Offer£1457.5 miliwn
Eiddo Buddsoddi£55.8 miliwn
Dyledwyr £86 miliwn
Buddsoddiadau Tymor Byr£67.6 miliwn
Arian Parod ac Arian Parod Cyfwerth£56.9 miliwn
Asedau Eraill £39 miliwn
Property, Plant and Equipment Breakdown

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£1480.6 miliwn

Benthyca - tymor hir

£552.4 miliwn

Benthyca - tymor byr

£10.9 miliwn