Cyngor Dinas Casnewydd

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR a THEG o gyllid y Cyngor.

Prif Bwyntiau

Tynnodd tystysgrif archwilio'r Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd a ddatgelwyd gan y Cyngor ynghylch prisio tir ac adeiladau, eiddo buddsoddi ac asedau'r gronfa bensiwn sy'n deillio o'r pandemig COVID-19.
Arhosodd Cronfa Gyffredinol y Cyngor yn sefydlog ar £6.5 miliwn ar 31 Mawrth 2020, tra gostyngodd cyfanswm y cronfeydd wrth gefn y gellir eu defnyddio yn ystod y flwyddyn i £87.0 miliwn - gostyngiad o £16.0 miliwn o flwyddyn i flwyddyn.
Talodd y Cyngor £9.865 miliwn o Grantiau Busnes COVID-19 cyn 31 Mawrth 2020, gyda Llywodraeth Cymru yn ad-dalu'r arian hwnnw i'r Cyngor ar ôl diwedd y flwyddyn.
Yn ystod 2019-20, mae'r Cyngor wedi rhoi gwerth cyfan o ddebyd hirdymor o £7.5m ar bapur sy'n ddyledus gan berchnogion canolfan siopa Friars Walk.
Mae'r cyfrifon hyn yn cynnwys cyfran y Cyngor o fuddiannau sy'n deillio o Fargen Ddinas Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
Mae'r Cyngor hefyd yn paratoi cyfrifon Grŵp sy'n cydgrynhoi ei gyfrifon â chyfrifon Newport Transport Ltd, cwmni o eiddo llawn y Cyngor.

Cyllido a Gwario

£-71.4 million surplus income
How is the Council funded?
£460 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Dinas Casnewydd spent?
£531.4 miliwn
Total: £531.4 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other £ miliwn
Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc £33.8 miliwn
Gwasanaethau Cymdeithasol ac Oedolion £81.4 miliwn
Addysg £23.7 miliwn
Ysgolion £135.5 miliwn
Adfywiad, buddsoddi a thai £41.9 miliwn
Gwasanaethau Dinas £52.7 miliwn
Gwasanaethau Corfforaethol £27.2 miliwn
Costau eraill nad yw mewn adran £60.3 miliwn
Gwariant Gweithredu Eraill £23 miliwn
Incwm a gwariant cyllido a buddsoddi £24.5 miliwn
Total: £27.4 miliwn

Staff

Costau Staff £185.8 miliwn
Wage variances
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum 83
Median remuneration £22
Highest paid Director £140
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position 6.1:1
Termination
Termination - number 58
Termination - value 1,347,000

Yr hyn y maent yn berchen arno

£624.5 miliwn
Cyfanswm Asedau£624.5 miliwn
Eiddo, Peiriannau ac Offer£501.1 miliwn
Asedau wedi'u etifeddu£17.4 miliwn
Eiddo Buddsoddi£10.9 miliwn
Buddsoddiadau£12.7 miliwn
Dyledwyr£80.9 miliwn
Asedau i'w Gwerthu£1.3 miliwn
Inventories£0.2 miliwn
Property, Plant and Equipment Breakdown

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£632.2 miliwn

Benthyca - tymor hir

£19.7 miliwn

Benthyca - tymor byr

£145.9 miliwn