Cyngor Ceredigion

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR THEG o gyllid y Cyngor.

Prif Bwyntiau

Mae gan y Cyngor ddull clir wrth reoli'n ariannol sy'n gweithio'n dda iddynt ac yn ei helpu i barhau'n gynaliadwy'n ariannol
Neilltuodd y Cyngor £1.5 miliwn wrth gefn wedi'i glutnodi i helpu costau ychwanegol yn 2020/21 o ganlyniad i COVID.
Mae'r Cyngor hefyd yn gyfrifol am baratoi datganiad blynyddol Awdurdod Harbwr Ceredigion sydd wedi derbyn barn archwilio glân.
Tynnodd yr Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd posib i asedau eiddo sy'n rhan o'u balans Rhywmedigaethau Cronfa Bensiwn o ganlyniad i'r pandemig COVID19.

Cyllido a Gwario

£-77.7 million surplus income
How is the Council funded?
£162.1 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Ceredigion spent?
£239.8 miliwn
Total: £239.8 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other £ miliwn
Ysgolion £73.8 miliwn
Dysgu Gydol Oes a Diwylliant £7 miliwn
Cyllid a Chaffael £30.3 miliwn
Gwasanaethau Democrataidd £4.8 miliwn
Pobl a Sefydliad £3.2 miliwn
Gwasanaethau Plant £10.5 miliwn
Gwasanaethau Oedolion £51 miliwn
Polisi a Pherfformiad £2.9 miliwn
Priffyrdd Gwasanaethau Amgylcheddol £27.3 miliwn
Economi ac Adfywiad £9 miliwn
Cyswllt Cwsmeriaid £6.6 miliwn
Cyfraith a Llywodraethu £1.5 miliwn
Grŵp Arweinyddiaeth £1 miliwn
Total: £10.9 miliwn

Staff

Costau Staff £97.4 miliwn
Wage variances
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum 19
Median remuneration £20,751
Highest paid Director £114,711
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position 5.5:1
Termination
Termination - number 64
Termination - value 953,000

Yr hyn y maent yn berchen arno

£449.6 miliwn
Cyfanswm Asedau£449.6 miliwn
Eiddo, Peiriannau ac Offer£381.1 miliwn
Eiddo Buddsoddi£17.6 miliwn
Buddsoddiadau Tymor Byr£6 miliwn
Arian Parod ac Arian Parod Cyfwerth£15.7 miliwn
Asedau Etifeddu£3.1 miliwn
Asedau Eraill£1.3 miliwn
Property, Plant and Equipment Breakdown

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£307.7 miliwn

Benthyca - tymor hir

£116.9 miliwn

Benthyca - tymor byr

£6.3 miliwn