Cyngor Castell-Nedd Port Talbot

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR THEG o gyllid y Cyngor.

Prif Bwyntiau

Cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol barn diamod o'i archwiliad o Gyngor Castell-Nedd Port Talbot.
Tynnodd barn yr Archwilydd Cymru sylw at ansicrwydd posib ym mhrisiad asedau cronfa eiddo y DU sy'n rhan o balans cronfa bensiwn o ganlyniad i pandemig COVID19.
Gwnaeth Cyngor Castell-Nedd Port Talbot baratoi ei ddatganiad ariannol drafft erbyn 29 Mai 2020 sydd pythefnos cyn y dyddiad cau statudol o 15 Mehefin 2020.
Mae'r Cyngor wedi cynnal safle ariannol cynaliadwy hyd yma, mae ganddo hanes dda o gyflawni gwasanaethau o fewn cyllidebau a chyflawni'r rhan fwyaf o'i gynlluniau arbed.
Buddsoddodd y Cyngor £34.6m i eiddo, peiriannau ac offer yn 2019-20, datblygu'r rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif a phrosiectau adfywiad ynghyd â gwelliannau cyfalaf eraill.

Cyllido a Gwario

£-76.1 million surplus income
How is the Council funded?
£480.3 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Castell-Nedd Port Talbot spent?
£556.4 miliwn
Total: £556.4 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other £ miliwn
Addysg, Hamdden a Dysgu gydol Oes £174.6 miliwn
Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai £121.9 miliwn
Amgylchedd £89.8 miliwn
Gwasanaethau Corfforaethol £26.6 miliwn
Gwasanaethau Tai Eraill £45.7 miliwn
Gwasanaethau Canolog Eraill £18 miliwn
Praeseptau Cynghorau Cymuned £2 miliwn
Praeseptau ac Ardrethi (Heddlu a Thân) £19.7 miliwn
Llog yn daladwy £22.8 miliwn
Colledion ar waredion ac amhariad o asedau anghyfredol £0.4 miliwn
Total: £34.9 miliwn

Staff

Costau Staff £201.7 miliwn
Wage variances
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum 93
Median remuneration £23,369
Highest paid Director £142,485
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position 6:1
Termination
Termination - number 64
Termination - value 1,126,000

Yr hyn y maent yn berchen arno

£819.8 miliwn
Cyfanswm Asedau£819.8 miliwn
Eiddo, Peiriannau ac Offer£709.1 miliwn
Asedau Etifedd£1.2 miliwn
Dyledwyr £42.8 miliwn
Buddsoddiadau£57.4 miliwn
Arian Parod Neu sy'n Cyfateb ag Arian Parod£3.3 miliwn
Stoc£0.7 miliwn
Property, Plant and Equipment Breakdown

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£869.4 miliwn

Benthyca - tymor hir

£297.1 miliwn

Benthyca - tymor byr

£13.7 miliwn