Cyngor Caerdydd

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR a THEG o gyllid y Cyngor

Prif Bwyntiau

Prynodd y Cyngor safle’r Red Dragon Centre gyda’r nod o adeiladu arena newydd i’r ddinas.
Tynnodd barn yr Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd posibl wrth brisio asedau dros ben ac asedau buddsoddi, a hefyd asedau eiddo sy'n rhan o balans rhwymedigaeth y gronfa bensiwn, o ganlyniad i bandemig COVID19
Talodd y Cyngor £23.265m o grantiau COVID 19 i gefnogi busnesau lleol.
Mae'r Cyngor yn paratoi Cyfrifon Grŵp sy'n cydgrynhoi ei gyfrifon ei hun â chyfrifon Cardiff City Transport Services Ltd, cwmni sydd 100% yn eiddo'r Cyngor.
Mae Cronfa Gyffredinol y Cyngor wedi aros yn sefydlog ar £14.2m ar 31 Mawrth 2020, gyda chyfanswm y cronfeydd wrth gefn y gellir eu defnyddio yn cynyddu yn ystod y flwyddyn i £89.9m, cynnydd o £4.0m.
Gwariodd y Cyngor £41.5m ar adnewyddu sylweddol o Breswylfeydd Cyngor

Cyllido a Gwario

£35.7 million surplus income
How is the Council funded?
£1,225.1 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Caerdydd spent?
£1,189.4 miliwn
Total: £1,189.4 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other £ miliwn
Rheolaeth Corfforaethol £19.7 miliwn
Datblygiad Economaidd £54.0 miliwn
Addysg a Dysgu Gydol Oes £314.3 miliwn
Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol £8.7 miliwn
Awdurdod Harbwr £8.5 miliwn
Cyfrif Refeniw Tai £65.0 miliwn
Tai a Chymunedau £233.2 miliwn
Perfformiad a Phartneriaethau £8.4 miliwn
Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd £115.9 miliwn
Adnoddau £33.2 miliwn
Gwasanaethau Cymdeithasol £211.5 miliwn
Gwariant Arall £63.3 miliwn
Gwariant Cyllido £53.7 miliwn
Total: £151.4 miliwn

Staff

Costau Staff £487.3 miliwn
Wage variances
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum 206
Median remuneration £25,901
Highest paid Director £180,423
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position 6.96:1
Termination
Termination - number 232
Termination - value 4,628,000

Yr hyn y maent yn berchen arno

£2,348.1 miliwn
Cyfanswm Asedau£2,348.1 miliwn
Eiddo, Peiriannau ac Offer£1,841.6 miliwn
Asedau wedi’u hetifeddu£58.6 miliwn
Eiddo Buddsoddi£178.5 miliwn
Asedau anniriaethol£2.3 miliwn
Buddsoddiadau Tymor Hir a Thymor Byr£85.8 miliwn
Dyledwyr Tymor Hir a Thymor Byr£141.3 miliwn
Arian Parod neu gyfatebol£36.0 miliwn
Asedau sydd i’w gwerthu£1.9 miliwn
Asedau eraill£2.1 miliwn
Property, Plant and Equipment Breakdown

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£1,868.4 miliwn

Benthyca - tymor hir

£807.50 miliwn

Benthyca - tymor byr

£29.70 miliwn