Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR THEG o gyllid y Cyngor.

Prif Bwyntiau

Talodd y Cyngor £2.5m mewn grantiau busnes Covid-19 cyn 31 Mawrth 2020.
Peidiodd cwmni o eiddo'r Cyngor, Gwasanaethau Masnachol Wrecsam, i fasnachu yn ystod y flwyddyn ac fe drosglwyddwyd eu swyddogaethau yn ôl i'r Cyngor.
Tynnodd barn yr Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd posib ym mhrisiad asedau eiddo ac asedau eiddo sy'n rhan o balans eu Rhwymedigaethau Cronfa Bensiwn o ganlyniad i'r pandemig COVID19.
Gwariodd y Cyngor £75m yn caffael eiddo, peiriannau ac offer newydd ac i gynnal a chadw asedau sydd ganddynt yn barod.
Cynhyrchodd y Cyngor £7.4m mewn talebau cyfalaf trwy werthiant tai Cyngor o dan y cynllun hawl i brynu.

Cyllido a Gwario

£-87.5 million surplus income
How is the Council funded?
£443.6 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam spent?
£531.1 miliwn
Total: £531.1 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other £ miliwn
Amgylcheddol a Thechnegol £44.3 miliwn
Cynllunio a Rheoleiddio £4.1 miliwn
Tai ac Economi £59.2 miliwn
Cyfrif Refeniw Tai £51.8 miliwn
Gofal Cymdeithasol £81.9 miliwn
Addysg ac Ymyrraeth Cynnar £17.9 miliwn
Ysgolion £98.3 miliwn
Llywodraethu a Gwasanaethu Cwsmer £3.9 miliwn
Cyllid a TG £8.7 miliwn
Prif Weithredwr £3.7 miliwn
Cynnal a Chadw £2.1 miliwn
Corfforaethol a Chanolog £14.8 miliwn
Gwariant Gweithredu Eraill £25 miliwn
Gwariant Ariannu a Buddsoddi £40.8 miliwn
Total: £74.6 miliwn

Staff

Costau Staff £168.9 miliwn
Wage variances
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum 50
Median remuneration £0
Highest paid Director £119,928
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position 5.67:1
Termination
Termination - number 63
Termination - value 513,000

Yr hyn y maent yn berchen arno

£1198.8 miliwn
Cyfanswm Asedau£1198.8 miliwn
Eiddo, Peiriannau ac Offer£1140.1 miliwn
Eiddo Buddsoddi£0 miliwn
Dyledwyr £37.8 miliwn
Buddsoddiadau Tymor Byr£17 miliwn
Arian Parod Neu sy'n Cyfateb ag Arian Parod£0 miliwn
Asedau Eraill £3.9 miliwn
Property, Plant and Equipment Breakdown

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£800.8 miliwn

Benthyca - tymor hir

£346.5 miliwn

Benthyca - tymor byr

£55.8 miliwn