Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR THEG o gyllid y Cyngor.

Prif Bwyntiau

Nid oeddem yn gallu cynnal ein harchwiliad ar safle'r Cyngor oherwydd pandemig Covid-19.  Dangosodd trafodaethau cynnar gyda'r tîm y gellid cynnal yr archwiliad o bell drwy ddefnyddio Microsoft Teams. Gan ddefnyddio'r feddawledd hwn, rydym wedi llwyddo i rannu ein sgrîn ac arsylwi aelodau'r tîm yn rhedeg adroddiadau ac anfon y rhain atom, yn union fel petawn yn ei arsylwi wrth estedd wrth ymyl yr unigolyn. 
Roedd ein hadroddiad archwilio yn ddiamod. Oherwydd effaith posibl Covid-19 ar werth tir ac adeiladau, datgelodd Priswr y Cyngor ansicrwydd sylweddol o fewn prisiad 31 Mawrth 2020. Adlewyrchwyd hyn yn Nodyn 4 o'r datganiadau ariannol. Adlewyrchwyd y datgeliad hwn o fewn paragraff "pwyslais ar fater" yn ein barn ni. Nid addasiad na chymhwyster o'r farn yw hwn. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gorff sy’n rhan o Gronfa Bensiwn Gwent Fwyaf sydd â buddsoddiadau mewn Unedau Eiddo Wedi'u Cyfuno. O ganlyniad i Covid-19, nid oedd prisiadau ar 31 Mawrth 2020 ar gael yn rhwydd oherwydd marchnadoedd yn cau ac felly nid oedd unrhyw bris masnach i seilio prisiad arno.  Felly fe wnaeth y prisiwyr eiddo gynnwys cymal ansicrwydd amcangyfrif yn yr adroddiadau. Mae asedau eiddo'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn £10.197m, 3% o gyfanswm yr asedau. Adlewyrchwyd hyn yn Nodyn 4 o'r datganiadau ariannol. Adlewyrchwyd y datgeliad hwn o fewn paragraff "pwyslais ar fater" yn ein barn ni. Nid yw hyn yn addasiad nac yn amod ar y barn

Cyllido a Gwario

£-29.7 million surplus income
How is the Council funded?
£321.1 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen spent?
£350.8 miliwn
Total: £350.8 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other £ miliwn
Gwasanaethau Addysg £104.2 miliwn
Gofal Cymdeithasol a Thai £75.2 miliwn
Gwasanaethau Cymuned £49.5 miliwn
Uned Cefnogi Gwasanaethau Cyhoeddus £1.9 miliwn
Technoleg Gwybodaeth £3.0 miliwn
Adnoddau £39.1 miliwn
Gwasanaethau Prif Weithredwr £7.2 miliwn
Cynllun Lleihau Treth Cyngor £9.3 miliwn
Cynnal Eiddo Corfforaethol £0.9 miliwn
Ataliad ac Ymyrraeth Cynnar £0.8 miliwn
Gwasanaethau Eraill £4.1 miliwn
Praeseptau - Cynghorau Cymuned £1.7 miliwn
Praesept - Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent £8.6 miliwn
Ardoll - Awdurdod Tân De Cymru £4.3 miliwn
Ardoll - Swyddfa Cartref - Llys y Crwner £0.2 miliwn
Colledion o Gwaredu Asedau Anghyfredol £12.9 miliwn
Llog yn daladwy a thaliadau tebyg £6.8 miliwn
Llog net ar y rhwymedigaeth pensiwn net £19.6 miliwn
Newidiadau ym mhrisiad teg o eiddo buddsoddi £0.7 miliwn
Incwm yn ymwneud ag Eiddo Buddosddi £0.7 miliwn
Colledion ar Weithrediadau Masnachu £0.1 miliwn
Total: £31.9 miliwn

Staff

Costau Staff £144.8 miliwn
Wage variances
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum 58
Median remuneration £23
Highest paid Director £140
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position 4.67:1
Termination
Termination - number 63
Termination - value

Yr hyn y maent yn berchen arno

£394.7 miliwn
Cyfanswm Asedau£394.7 miliwn
Eiddo, Peiriannau ac Offer£323.0 miliwn
Asedau wedi'u etifeddu £1.4 miliwn
Eiddo Buddsoddi£14.9 miliwn
Dyledwyr £34.8 miliwn
Buddsoddiadau Tymor Byr£8.0 miliwn
Cash and Cash Equivalents£10.4 miliwn
Asedau i'w Gwerthu£1.6 miliwn
Asedau eraill £0.6 miliwn
Property, Plant and Equipment Breakdown

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£485.1 miliwn

Benthyca - tymor hir

£124.20 miliwn

Benthyca - tymor byr

£25.50 miliwn