Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR a THEG o gyllid y Cyngor

Prif Bwyntiau

Rhyddhaodd RhCT £1.5m o'r gronfa gyffredinol i roi cymorth i breswylwyr a busnesau a gafodd eu heffeithio. Roedd y llifogydd hefyd wedi niweidio rhai o Eiddo, Peiriannau ac Offer y Cyngor, ac roedd yr amcan-gost o’u adnewyddu yn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn fwy na £60m.
Tynnodd barn yr Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd posibl wrth brisio asedau eiddo, a hefyd asedau eiddo sy'n rhan o balans rhwymedigaeth y gronfa bensiwn, o ganlyniad i bandemig Covid-19.
Barn flynyddol y Pennaeth Archwilio Mewnol ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd fframwaith llywodraethu, rheoli risg a rheoli'r Cyngor ar gyfer 2019-20 yw: "Effeithiol gyda nifer fach o feysydd wedi'u nodi i'w gwella." Nid oedd unrhyw faterion rheoli trawsbynciol sylweddol.

Cyllido a Gwario

£-24.1 million surplus income
How is the Council funded?
£815.6 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf spent?
£839.7 miliwn
Total: £839.7 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other £ miliwn
Costau cyflogai £351.5 miliwn
Treuliau gwasanaethau eraill £350.5 miliwn
Dibrisio, amorteiddio ac amhariad £92.3 miliwn
Taliadau llog £11.5 miliwn
Praeseptau ac ardollau £33.9 miliwn
Total: £99.1 miliwn

Staff

Costau Staff £309.8 miliwn
Wage variances
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum 163
Median remuneration £18,612
Highest paid Director £151,000
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position 8:1
Termination
Termination - number 247
Termination - value 5,223

Yr hyn y maent yn berchen arno

£1,353.0 miliwn
Cyfanswm Asedau£1,353.0 miliwn
Eiddo, Peiriannau ac Offer£1,202.8 miliwn
Dyledwyr £88.3 miliwn
Buddsoddiadau£39.6 miliwn
Arian Parod neu gyfatebol£10.1 miliwn
Asedau eraill £12.2 miliwn
Property, Plant and Equipment Breakdown

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£1,153.2 miliwn

Benthyca - tymor hir

£314.3 miliwn

Benthyca - tymor byr

£60.8 miliwn