Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar ogwr

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR THEG o gyllid y Cyngor.

Prif Bwyntiau

Ardystiodd yr Archwilydd Cyffredinol ddatganiadau ariannol 2019-20 y Cyngor gyda barn archwilio ddiamod. Wrth wneud hynny tynnodd yr Archwilydd Cyffredinol sylw at bwyslais o fater o ran ansicrwydd materol oherwydd y pandemig mewn perthynas ag asedau eiddo o fewn y gronfa bensiwn.
Er bod y Cyngor yn wynebu heriau ariannol, parhaodd i gael mantolen gref ar 31 Mawrth 2020.
Roedd diffyg 2019-20 y Cyngor ar ddarparu gwasanaethau yn £13.5m, sef £5.1m yn uwch na diffyg y flwyddyn flaenorol.
Yn 2019-20, gwariodd y Cyngor £250k o ganlyniad i'r pandemig, gyda lefel y gwariant yn seiliedig ary pandemig yn cynyddu'n sylweddol yn ystod 2020-21.

Cyllido a Gwario

£-38.4 million surplus income
How is the Council funded?
£438.5 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar ogwr spent?
£476.9 miliwn
Total: £476.9 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other £ miliwn
Cymorth Addysg a Theulu £164.4 miliwn
Gwasanaethau Cyhoeddus a Llesiant £99.5 miliwn
Cymunedau £53.9 miliwn
Prif Weithredwr £74.4 miliwn
Gwasanaethau ar Draws y Cyngor £18.4 miliwn
Praeseptau ac Ardollau £23.5 miliwn
Llog Sy'n Ddyledus £12 miliwn
Amhariad £4.5 miliwn
Enillion Actiwari £7.3 miliwn
Total: £19 miliwn

Staff

Costau Staff £178 miliwn
Wage variances
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum 84
Median remuneration £21,166
Highest paid Director £132,099
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position 6.28:1
Termination
Termination - number 36
Termination - value 1,001,000

Yr hyn y maent yn berchen arno

£599 miliwn
Cyfanswm Asedau£599 miliwn
Eiddo, Peiriannau ac Offer£522.9 miliwn
Eiddo Buddsoddi£4.6 miliwn
Dyledwyr£36.3 miliwn
Buddsoddiadau Tymor Byr£25.1 miliwn
Arian Parod ac Arian Parod Cyfwerth£3.6 miliwn
Asedau Eraill£6.5 miliwn
Property, Plant and Equipment Breakdown

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£447.3 miliwn

Benthyca - tymor hir

£97.4 miliwn

Benthyca - tymor byr

£0.9 miliwn