Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR a THEG o gyllid y Cyngor.

Prif Bwyntiau

Aeth y Cyngor i gostau heb gyllideb o £0.25m yn ymwneud â'r llifogydd a'r difrod stormydd a achoswyd gan Storm Dennis yn ystod mis Chwefror 2020.
Tynnodd barn yr Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd posibl o ganlyniad i bandemig COVID-19 wrth brisio asedau eiddo’r Cyngor a hefyd yr asedau eiddo sy'n rhan o balans rhwymedigaeth y gronfa bensiwn, o ganlyniad i bandemig COVID19.
Buddsoddodd y Cyngor £12.8m ychwanegol mewn Gwariant Cyfalaf yn 2019-20, gyda'r rhan fwyaf o hyn yn cael ei ariannu gan Grantiau a Chyfraniadau'r Llywodraeth. Yr eitem unigol fwyaf o fuddsoddiad oedd £4.6m ar gyfer ail-ddatblygu Gorsaf Fysiau Merthyr.
Gweithredodd y Cyngor gyda £2.2m dros ben yn unol â'r Datganiad Incwm a Gwariant Cynhwysfawr a gosododd gyllideb gytbwys ar gyfer 2020-21. Fodd bynnag, mae cynaliadwyedd ariannol y Cyngor yn y dyfodol yn heriol, gyda rhagolwg o ddiffyg o £3.6m yn y gyllideb ar gyfer 2021-22, gan gynyddu i £9.9m dros y cyfnod o 4 blynedd sy’n cael ei gynnwys gan y cynllun ariannol tymor canolig, yn seiliedig ar Setliad Refeniw rhagamcanol doeth o +2% y flwyddyn.

Cyllido a Gwario

£-16.9 million surplus income
How is the Council funded?
£187.7 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful spent?
£204.6 miliwn
Total: £204.6 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other £ miliwn
Costau cyflogai £83.6 miliwn
Treuliau gwasanaethau eraill £89 miliwn
Dibrisio, amorteiddio ac amhariad £7.6 miliwn
Taliadau llog £4.4 miliwn
Praeseptau ac ardollau £7.7 miliwn
Cynnydd ar waredu asedau anghyfredol £-0.5 miliwn
Cynnydd ar waredu eiddo buddsoddi £0 miliwn
Total: £12.8 miliwn

Staff

Costau Staff £76 miliwn
Wage variances
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum 38
Median remuneration £21,589
Highest paid Director £114,908
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position 5.32:1
Termination
Termination - number 27
Termination - value 961,000

Yr hyn y maent yn berchen arno

£310.7 miliwn
Cyfanswm Asedau£310.7 miliwn
Eiddo, Peiriannau ac Offer£260.8 miliwn
Asedau wedi’u hetifeddu£7.3 miliwn
Eiddo Buddsoddi£0 miliwn
Dyledwyr £26.9 miliwn
Buddsoddiadau Tymor Hir£0 miliwn
Buddsoddiadau Tymor Byr£10 miliwn
Arian Parod neu gyfatebol£5.3 miliwn
Asedau eraill£0.4 miliwn
Property, Plant and Equipment Breakdown

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£327.5 miliwn

Benthyca - tymor hir

£56.4 miliwn

Benthyca - tymor byr

£54.6 miliwn