Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR THEG o gyllid y Cyngor.

Prif Bwyntiau

Tynnodd barn yr Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd posib ym mhrisiad asedau eiddo ac asedau eiddo sy'n rhan o balans eu Rhwymedigaethau Cronfa Bensiwn o ganlyniad i'r pandemig COVID19
Gwariodd y Cyngor £30.3m yn caffael eiddo, peiriannau ac offer newydd ac ar gynnal a chade asedau sydd ganddynt yn barod
Mae'r balansau a'r cronfeydd wrth gefn sydd gan y Cyngor yn £14.3m. Maent ymhlith yr isaf yng Nghymru o'u cymharu â maint y Cyngor
Roedd y stormydd a'r llifogydd yn ystod chwarter olaf y flwyddyn ariannol yn gofyn am gyllid ychwanegol ac annisgwyl o £0.6m yn gysylltiedig â'r ymateb cychwynnol ac yna camau adfer
Mae'r Cyngor wedi derbyn £7.5m o gymorth ariannol ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i helpu bodloni'r pwysau ariannol ychwanegol sylweddol a achoswyd gan y pandemig Covid-19

Cyllido a Gwario

£-154.7 million surplus income
How is the Council funded?
£241.4 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy spent?
£396.1 miliwn
Total: £396.1 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other £ miliwn
Treuliau buddiannau cyflogai £148.8 miliwn
Treuliau buddiannau cyflogai of voluntary aided and foundation Ysgolion £19 miliwn
Treuliau gwasanaethau eraill £185.8 miliwn
Dibrisiad, amorteiddiad ac amhariad £12.5 miliwn
Taliadau llog £7.4 miliwn
Praeseptau £22.4 miliwn
Colled ar gwaredu asedau £0.2 miliwn
Total: £30.3 miliwn

Staff

Costau Staff £150.4 miliwn
Wage variances
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum 44
Median remuneration £20
Highest paid Director £121
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position 5.97:1
Termination
Termination - number 83
Termination - value 1

Yr hyn y maent yn berchen arno

££576.9 miliwn
Cyfanswm Asedau££576.9 miliwn
Eiddo, Peiriannau ac Offer£496.1 miliwn
Eiddo Buddsoddi£12.1 miliwn
Dyledwyr £47.5 miliwn
Buddsoddiadau Tymor Byr£9.2 miliwn
Arian Parod neu syn cyfateb ag Arian Parod£6.7 miliwn
Asedau eraill £5.3 miliwn
Property, Plant and Equipment Breakdown

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£454.3 miliwn

Benthyca - tymor byr

£83.2 miliwn

Benthyca - tymor hir

£114.1 miliwn