Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

The Auditor General for Wales' opinion is that the financial statements give a true and fair view of the Council's finances.

Prif Bwyntiau

Mae pandemig COVID19 wedi cael effaith sylweddol ar holl agweddau o’n cymdeithas ac yn parhau i wneud hynny. Mae’n ofynnol trwy’r gyfraith i baratoi cyfrifon o fewn amserlenni penodedig. Mae paratoadau o gyfrifon 2019-20 wedi bod yn her sylweddol i’r Cyngor ac ni chyflwynwyd y cyfrifon drafft i’w archwilio yn ôl yr amserlen a gytunwyd arno, a bu nifer o oedi yn dilyn hynny. Rydym yn gwerthfawrogi bod ffyrdd newydd o weithio, gan gynnwys gweithio i ffwrdd o’r swyddfa, peidio cael mynediad at gopïau caled o gofnodion a chysylltu â chydweithwyr yn rithiol wedi cyflwyno oedi annisgwyl wrth gael gwybodaeth i gefnogi’r cyfrifon. Mae newidiadau swyddi o fewn y tîm cyllid, ac felly colled o brofiad, hefyd wedi ychwanegu at yr her. 
Mae ein adroddiad archwilio yn ddiamod. O ganlyniad i effaith posib Covid-19 ar werth tir ac adeiladau a phreswylfeydd cyngor, mae prisiwr y Cyngor wedi datgan ansicrwydd materol o fewn prisiad 31 Mawrth 2020. Cafodd hyn ei adlewyrchu o fewn Nodyn 3 o’r datganiadau ariannol. Fe wnaethom adlewyrchu’r datganiad yma o fewn paragraff ‘pwyslais o fater’ yn ein barn. Nid yw’n addasiad nac yn amod ar y barn. Mae gan Cronfa Bensiwn Gwent Fwyaf, y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gorff derbyniedig ohono, fuddsoddiadau o fewn Unedau Eiddo ar y Cyd.  O ganlyniad i Covid-19 nid oedd prisiadau ar 31 Mawrth 2020 ar gael yn hawdd o ganlyniad i gau marchnadoedd ac felly nid oedd pris masnachu ar gael fel sail ar gyfer prisio.  Mae’r priswyr eiddo felly wedi cynnwys cymal ansicrwydd amcangyfrif i’r adroddiad. Mae asedau eiddo LGPS i’w priodoli i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn £17.6m, 2.5% o’r holl asedau.  Cafodd hyn ei adlewyrchu o fewn Nodyn 4 o’r datganiadau ariannol. Fe wnaethom adlewyrchu’r datganiad yma o fewn paragraff ‘pwyslais o fater’ yn ein barn. Nid yw’n addasiad nac yn amod ar y barn.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gweithredu fel asiant ar ran Llywodraeth Cymru wrth gaffael offer technoleg i’r holl 22 awdurdod lleol. Mae hyn wedi cael ei hwyluso fel rhan o brosiect Hwb, rhaglen Llywodraeth Cymru i wella’r defnydd o dechnoleg ddigidol wrth ddysgu ac addysgu mewn ysgolion.

Cyllido a Gwario

£-415.8 million surplus income
How is the Council funded?
£246.3 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili spent?
£662.1 miliwn
Total: £662.1 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other £ miliwn
Addysg a Dysgu Gydol Oes £194.9 miliwn
Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai £153.7 miliwn
Cymunedau £99.7 miliwn
Gwasanaethau Corfforaethol £94.6 miliwn
Cyfrif Refeniw Tai £44.8 miliwn
Total: £74.4 miliwn

Staff

Costau Staff £239.8 miliwn
Wage variances
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum 91
Median remuneration £21,166
Highest paid Director £143,949
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position 6.8:1
Termination
Termination - number 146
Termination - value 1,247,000

Yr hyn y maent yn berchen arno

£1335.6 miliwn
Cyfanswm Asedau£1335.6 miliwn
Eiddo, Peiriannau ac Offer£1158.3 miliwn
Asedau wedi’u hetifeddu £10.8 miliwn
Buddsoddiadau£110.9 miliwn
Dyledwyr £53.7 miliwn
Arian Parod neu gyfatebol£0.7 miliwn
Asedau eraill£1.2 miliwn
Property, Plant and Equipment Breakdown

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£936.5 miliwn

Benthyca - tymor hir

£298.5 miliwn

Benthyca - tymor byr

£5.9 miliwn