Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR a THEG o gyllid y Cyngor.

Prif Bwyntiau

Tynnodd adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd a fynegwyd gan y Cyngor ynghylch ei asedau tir ac adeiladau ac ar ei gyfran o asedau eiddo'r gronfa bensiwn sy'n deillio o bandemig Covid-19.
Talwyd £3.725m o grantiau rhyddhad busnes a gefnogir gan Lywodraeth Cymru yn ystod mis Mawrth 2020 i gefnogi busnesau lleol o ganlyniad i bandemig Covid-19.
Yn ystod 2019/20, gwariodd y Cyngor £15 miliwn ar brosiectau adeiladu ysgolion newydd neu i’w gwella fel rhan o raglen fuddsoddi Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.
Wrth i’r Cyngor barhau i wynebu heriau ariannol, mae ei gronfa wrth gefn yn parhau’n sefydlog ar £12.8 miliwn ac mae lefel cyffredinol y Cyngor o gronfa wrth gefn y gellir ei ddefnyddio wedi cynyddu i £111.1 miliwn – cynnydd o ryw £6 miliwn.

Cyllido a Gwario

£-18.4 million surplus income
How is the Council funded?
£408.7 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg spent?
£427.1 miliwn
Total: £427.1 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other £ miliwn
Dysgu a Sgiliau £139.3 miliwn
Gwasanaethau Cymdeithasol £79.1 miliwn
Gwasanaethau Gweladwy a Thai £45.5 miliwn
Cyfrif Refeniw Tai £14 miliwn
Rheolwr Gyfarwyddwr ac Adnoddau £67.1 miliwn
Praeseptau ac Ardollau £24.4 miliwn
Llog yn daladwy a thaliadau tebyg £7.3 miliwn
Llog net ar rwymedigaethau buddion penodedig £5 miliwn
Total: £45.4 miliwn

Staff

Costau Staff £148.3 miliwn
Wage variances
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum 72
Median remuneration £22,501
Highest paid Director £166,099
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position 6:1
Termination
Termination - number 26
Termination - value 352,000

Yr hyn y maent yn berchen arno

£826.9 miliwn
Cyfanswm Asedau£826.9 miliwn
Eiddo, Peiriannau ac Offer£691.5 miliwn
Dyledwyr £34.5 miliwn
Buddsoddiadau£87.1 miliwn
Arian Parod neu gyfatebol£13.2 miliwn
Asedau eraill £0.6 miliwn
Property, Plant and Equipment Breakdown

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£495.1 miliwn

Benthyca - tymor hir

£152.3 miliwn

Benthyca - tymor byr

£2.6 miliwn