aaa
Cysgu Allan yng Nghymru – Problem i Bawb; Cyfrifoldeb i Neb

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried sut y gall cyrff cyhoeddus helpu i roi diwedd ar pobl yn cysgu allan yng Nghymru. 

Hwn yw gwaith ail gam ein hadolygiad o weithio mewn partneriaeth ac mae’n dilyn ein hadroddiad yn bwrw golwg ar Fyrddau Gwasanaethau Lleol a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2019.

Yn nhri mis cyntaf y pandemig fe gynorthwyodd Llywodraeth Cymru gynghorau i ailgartrefu dros 800 o bobl a oedd yn cysgu allan neu mewn perygl o ddigartrefedd.

Un o ganlyniadau annisgwyl y cyfnod clo yw bod yr arfer o gysgu allan wedi cael ei leihau’n sylweddol.

Beth wnaethom ni

Daethom i’r casgliad, er bod llawer o gyff cyhoeddus wedi bod yn gweithio gyda phobl a oedd yn cysgu allan dros y blynyddoedd diwethaf, nid oedd gwasanaethau wastad wedi’u cydgysylltu ac yn helpu pobl pan oedd angen hynny arnynt.

Mae ymateb i COVID-19 yn gyfle i gyrff cyhoeddus ddechrau mynd i’r afael â gwendidau hirsefydlog mewn trefniadau gweithio mewn partneriaeth sydd wedi eu hatal rhag mynd i’r afael â chysgu allan yn y gorffennol.

 mae pobl sy’n cysgu allan wedi cael ‘Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod’

Rydym wedi gwneud dau argymhelliad i gyrff cyhoeddus:

  • Sicrhau defnydd deallus o ddata.
  • I ddefnyddio ein hofferyn hunan-fyfyrio anghenion cymhleth i wella sut y gallant fynd i’r afael ag anghenion cymhleth ar y cyd yn y dyfodol. 

Gwyliwch ein hadnodd data rhyngweithiol a wnaed gyda Power BI [agorir mewn ffenest newydd]

 

Related News

Mae’r cwbl yn y data…

Related News

Atal dychwelyd i gysgu allan ar ôl y pandemig

Data Analytics Tools

  • Homeless
    Cysgu Allan yng Nghymru – Problem i Bawb; Cyfrifoldeb i Neb
    Mae’r adroddiad hwn yn ystyried sut y gall cyrff cyhoeddus helpu i roi diwedd ar pobl yn cysgu allan yng Nghymru.
    Tool Published

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA