Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

‘Gwella ein Perfformiad’ - Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru

Mae’r symiau a gollir yn flynyddol yng Nghymru oherwydd twyll yn sylweddol.

 • Cyfrifon Llywodraeth Ganolog 2016-17

  Dyma'r ail adroddiad blynyddol ar y gwaith o archwilio datganiadau ariannol cyrff llywodraeth ganolog ar gyfer 2016-17.

  National Reports
  Central Government
  Finance
 • Gwasanaethau Nyrsio Ardal yng Nghymru

  Rhestr wirio i Aelodau Byrddau

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

  Ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru, rydym wedi archwilio a yw Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) yn helpu i roi gwerth am arian mewn gwariant...

  National Reports
  Central Government
 • Adroddiad Interim

  Asesiad o’r cynnydd a wnaed o ran Cynllun Blynyddol 2017-18

  Our Plans and Accounts
 • Y drefn ffioedd archwilio cyhoeddus gymhleth yng Nghymru – achos dros newid

  Ym mis Mawrth 2016, argymhellodd Pwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol y dylai Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (y Ddeddf) gael ei...

  Our Plans and Accounts
 • Amcangyfrif 2018-19

  Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, mae Adran 20 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Archwilydd Cyffredinol a...

  Our Plans and Accounts
 • Memorandwm esboniadol

  Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, mae’n rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru gyflwyno amcangyfrif blynyddol o’i hincwm a’i gwariant i Bwyllgor Cyllid y...

  Our Plans and Accounts
 • Caffael Cyhoeddus yng Nghymru

  Rydym wedi bod yn chwilio am dystiolaeth bod y trefniadau caffael presennol yng Nghymru’n helpu i roi gwerth am arian o ran gwario cyhoeddus, a’u...

  National Reports
  Central Government
 • Llywodraethu da wrth benderfynu ar newidiadau sylweddol mewn gwasanaethau – Crynodeb Cenedlaethol

  Prif bwrpas yr adroddiad hwn yw darparu mewnwelediad, rhannu arferion presennol ac ysgogi sgyrsiau a thrafodaethau pellach rhwng cynghorau a...

  National Reports
  Local Government
 • Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru

  Rydyn ni wedi cynnal archwiliad er mwyn canfod a yw Llywodraeth Cymru wedi rhoi trefniadau effeithiol ar waith i reoli'r Rhaglen Cefnogi Pobl, a...

  National Reports
  Central Government

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.