Cyngor Sir Gaerfyrddin

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR THEG o gyllid y Cyngor.

Prif Bwyntiau

Mae'r Cyngor wedi cynnal sefyllfa ariannol gynaliadwy hyd yma ond bydd angen iddo barhau i gyflawni arbedion o ystyried y pwysau cyllidebol a ragwelir.
Talodd y Cyngor £3.5m mewn grantiau busnes COVID19 cyn 31 Mawrth 2020. Ar y cyd â Bwrdd Iechyd Hywel Dda, gwariodd y Cyngor £1.3m ar sefydlu pum ysbyty ymchwydd yn yr ardal.
Mae'r Cyngor hefyd yn gyfrifol am baratoi datganiadau neu ffurflenni ariannol blynyddol ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed, Partneriaeth Bensiwn Cymru, Rhanbarth Bae Abertawe Y Fargen Ddinas ac Awdurdod Harbwr Porthladd Tywyn.
Derbyniodd y Cyngor £3.1m gan Lywodraeth Cymru i wneud atgyweiriadau gofynnol o ganlyniad i storm Callum.
O ganlyniad i'r pandemig COVID19, tynnodd barn yr Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd posib ym mhrisiad asedau dros ben ac asedau buddsoddi ac hefyd asedau eiddo sy'n rhan o balans eu Rhwymedigaethau Cronfa Bensiwn.

Cyllido a Gwario

£-76.9 million surplus income
How is the Council funded?
£680.4 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Sir Gaerfyrddin spent?
£757.3 miliwn
Total: £757.3 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other £ miliwn
Prif Weithredwr £23.9 miliwn
Addysg a Phlant £235.6 miliwn
Gwasanaethau Corfforaethol £73.4 miliwn
Cymunedau £174.9 miliwn
Amgylchedd £78.7 miliwn
Cyfrif Refeniw Tai £39.3 miliwn
Yswiriant a Chorfforaethol £0.7 miliwn
Praeseptau ac Ardollau £34.1 miliwn
Llog yn Daladwy £27.6 miliwn
Total: £69.1 miliwn

Staff

Costau Staff £216.6 miliwn
Wage variances
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum 120
Median remuneration £23,360
Highest paid Director £147,900
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position 6.33:1
Termination
Termination - number 97
Termination - value 1,497,000

Yr hyn y maent yn berchen arno

£1517.7 miliwn
Cyfanswm Asedau£1517.7 miliwn
Eiddo, Peiriannau ac Offer£1354.7 miliwn
Eiddo Buddsoddi£23.2 miliwn
Dyledwyr £80.3 miliwn
Buddsoddiadau Tymor Byr£12.1 miliwn
Arian Parod Neu sy'n Cyfateb ag Arian Parod£42.1 miliwn
Asedau Eraill £5.3 miliwn
Property, Plant and Equipment Breakdown

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£1031.4 miliwn

Benthyca - tymor hir

£409.8 miliwn

Benthyca - tymor byr

£25.7 miliwn