Ymgynghoriadau

Gael gwybodaeth am ein hymgynghoriadau cyfredol a blaenorol.

Cyflenwi absenoldeb athrawon

Cefndir:

Yn 2013, fe gyhoeddom adroddiad ar drefniadau cyflenwi ar gyfer absenoldeb athrawon ac edrychom ar ba mor aml oedd athrawon yn absennol, y gost o gyflenwi eu habsenoldeb ac effaith yr absenoldeb ar ddisgyblion. Gwnaethom rhai argymhellion i Lywodraeth Cymru a chynghorau.

Ers hynny, mae rhagor o argymhellion wedi'u gwneud gan Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru a chan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. Mae Estyn – arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru – hefyd wedi ystyried trefniadau cyflenwi ar gyfer absenoldeb athrawon mewn ysgolion cynradd. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ac wedi dechrau rhai mentrau i helpu pob ysgol i reoli absenoldeb athrawon a gwella hyfforddiant a chymorth i athrawon cyflenwi.

Sut i gymryd rhan:

Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn edrych ar y pwnc hwn eto i weld a yw'r broses o reoli absenoldeb athrawon o’r ystafell ddosbarth wedi gwella ers 2013.

Oes gennych chi brofiad neu wybodaeth am gyflenwi absenoldeb athrawon yng Nghymru? Os oes, hoffwn glywed gennych.

Cwblhewch ein harolwg byr [agorir mewn ffenest newydd]. Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Gwener 14 Chwefror 2020.

Ynglŷn a’r arolwg hwn:

Diben yr arolwg hwn yw casglu safbwyntiau ar gyflenwi absenoldeb athrawon mewn cysylltiad â gwaith dilynol i weld a yw'r broses o reoli absenoldeb athrawon o'r ystafell ddosbarth wedi gwella ers ein hadroddiad ar 2013 ar drefniadau cyflenwi ar gyfer absenoldeb athrawon.

Nid ydym yn gofyn am eich enw na'ch cyfeiriad, ond mae'n bosibl y byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi os ydych yn rhoi gwybodaeth amdanoch eich hun, ac mae deddfau diogelu data yn mynnu ein bod yn trin eich gwybodaeth yn deg ac yn dweud wrthych am hyn yn ein Hysbysiad Prosesu Teg.

Bydd yr wybodaeth yr ydym yn ei rhannu ac yn ei chyhoeddi yn ddienw (a gall gynnwys dyfyniadau dienw o ymatebion yr arolwg) a bydd yn ymwneud â'r themâu a'r tueddiadau rydym yn eu nodi.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y gwaith hwn neu sut y byddwn yn ymdrin â'ch gwybodaeth, anfonwch e-bost at post@archwilio.cymru.