Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

7 Ion 2020 - 11:23yb

Hyd yn hyn, mae'r cydweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent wedi cyfrannu at allu'r Cyngor i gyflawni â llai.

7 Ion 2020 - 11:09yb

Ar y cyfan, canfuom fod y Cyngor wedi gwneud cynnydd o ran mynd i’r afael â’n hargymhellion blaenorol, ond mae angen iddo sicrhau trosolwg a sicrwydd mwy cydlynol.

6 Ion 2020 - 12:16yp

Cymysg fu'r cynnydd o ran rhoi sylw i argymhellion hyd yn hyn, er, mae cynllun y gwasanaeth iechyd yr amgylchedd yn cynnwys camau gweithredu sy'n anelu at roi sylw i'r argymhellion sy'n weddill.

6 Ion 2020 - 10:21yb

Asesodd yr adolygiad hwn a fu unrhyw newidiadau i gyllideb a staff gwasanaethau iechyd yr amgylchedd y Cyngor ac i ba raddau y mae wedi mynd i'r afael â'r argymhellion a gafodd eu cynnwys yn ein hadroddiad cenedlaethol yn 2014.

6 Ion 2020 - 9:42yb

Fe wnaethom archwilio i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth gyflawni’r ‘cam’ o weithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i atal derbyniadau diangen i’r ysbyty a hwyluso rhyddhau amserol.

23 Rhag 2019 - 2:38yp

Fe wnaethom archwilio i ba raddau mae'r Llyfrgell yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddatblygu a chyflawni'r prosiect Datgloi Ein Treftadaeth Sain.

23 Rhag 2019 - 9:49yb

Mae gennym chwe amcan penodol i’n helpu i gyflawni’r Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau yn well yn y dyfodol.

18 Rhag 2019 - 3:12yp

Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau ar ddull corfforaethol y Bwrdd Iechyd o ymgorffori'r egwyddor datblygiad cynaliadwy a sut y cymhwyswyd y pum ffordd o weithio drwy ei waith mewn perthynas â rhaglenni addysg i gleifion a'r cyfraniad a wnânt i wella iechyd a lles y boblogaeth.

18 Rhag 2019 - 12:41yp

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau ein harchwiliad o ddatblygiad cynllun ar gyfer lles ac iechyd mewn addysg uwch, cam y mae CCAUC yn ei gymryd i gyflawni ei amcanion lles.  Mae'r adroddiad hefyd yn nodi ymateb CCAUC i'n canfyddiadau.

17 Rhag 2019 - 10:45yb

Fe archwilion ni i ba raddau y mae Amgueddfa Cymru yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddatblygu a chyflawni ei gweithgareddau ymgysylltu.

Tudalennau