Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

20 Ion 2020 - 3:43yp

Mae’r Cyngor a’r Bwrdd Iechyd wedi cymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy a’i phum ffordd gysylltiedig o weithio wrth ddylunio’r cam hwn.

17 Ion 2020 - 11:54yb

Yn Hydref 2019, cynhaliodd yr Archwilydd Cyffredinol asesiad o'r cynnydd a wnaed gan Cyfoeth Naturiol Cymru i wella'r gwaith o lywodraethu ei swyddogaeth gwerthu pren.

17 Ion 2020 - 11:47yb

Roedd gan yr Archwilydd Cyffredinol farn amodol ar reoleidd-dra cyfrifon 2018-19 Cyfoeth Naturiol Cymru ym mis Gorffennaf 2019 oherwydd pryderon ynghylch eu defnydd o ddull newydd o werthu pren (gwerthiannau sefydlog a chontractau).

16 Ion 2020 - 1:51yp

Rydyn ni wedi cyhoedd’r Cynllun Ffïoedd ar gyfer 2020-21, a gymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol

16 Ion 2020 - 11:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2019 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Fel rhan o’r archwiliad, gwnaethom nifer o argymhellion i’r Bwrdd Iechyd y gellir dod o hyd iddynt yma.

 

13 Ion 2020 - 11:52yb

Mae’r adroddiad yn nodi ein canfyddiadau o’n harchwiliad o ddatblygu darpariaeth llesiant ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc, cam y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ei gymryd i gyflawni ei Amcanion Llesiant.

 

10 Ion 2020 - 3:30yp

Ar y cyfan, mae’r Bwrdd Iechyd yn cynhyrchu gwybodaeth wedi’i chodio o ansawdd da, sy’n cael ei defnyddio i roi cymorth i wella gwasanaethau.

10 Ion 2020 - 11:18yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2019 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

9 Ion 2020 - 10:00yb

Dechreuodd yr adolygiad hwn ym mis Medi 2018 ac roedd yn gofyn y cwestiwn canlynol: Ydy trefniadau a strwythurau ansawdd a diogelwch gweithredol y Bwrdd Iechyd yn effeithiol? 

8 Ion 2020 - 11:40yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2019 yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Tudalennau