Rhaglen waith

Darllenwch am y gwaith sydd wrthi’n rhedeg.

Mae ein rhaglen waith yn cynnwys manylion am:

 • archwiliadau gwerth am arian
 • astudiaethau llywodraeth leol, ac
 • adroddiadau lleol sy’n ymwneud â gwaith a gwblhawyd o fewn cyrff, gan gynnwys:
  • iechyd
  • llywodraeth ganolog, a
  • llywodraeth leol.

Mae hefyd yn cynnwys archwiliadau sydd wedi’u cwblhau mewn ymateb o faterion a godir gan y cyhoedd trwy ein gwaith archwilio neu drwy gyfathrebu â’r Archwilydd Cyffredinol.

Mae ein rhaglen waith cenedlaethol yn cwmpasu adroddiadau yr oeddem yn disgwyl eu cyhoeddi hyd at ddiwedd haf 2020. Mae ein cynllun blynyddol 2020-21 yn cynnwys rhestr o waith arall a gynlluniwyd.

Rydyn ni'n adolygu ein rhaglen waith o ganlyniad i’r sefyllfa 'COVID-19'. Rydym yn parhau â'r gwaith sy'n mynd rhagddo cyn belled â phosibl, gan weithio o bell ac wrth ystyried effaith ein gwaith ar gyrff cyhoeddus yn ystod y cyfnod anodd yma.

Cyfredol

Adolygu gwaith ailwampio Ysbyty Glan Clwyd
TBC
In Progress

Mae’r gwaith hwn yn ystyried y trefniadau llywodraethu yn hytrach nag agweddau technegol ar y prosiect.

Mae ein hadroddiad yn trafod sut cafodd y prosiect ei gynllunio a’i reoli, ac yn egluro’r ffactorau a olygodd i’r cyfan gostio mwy nag y dylai.

Gwneud deddfau gwell
TBC
In Progress

Bydd y cyhoeddiad hwn yn pwysleisio’r themâu cyffredin sy’n ymwneud â’r heriau o gyflawni deddfwriaeth newydd.

Mae’n seiliedig ar bedwar o’n hadroddiad astudiaeth diweddar ar awdurdodau lleol:

 1. gwasanaethau cynllunio
 2. y drws blaen i ofal cymdeithasol i oedolion
 3. byrddau gwasanaethau lleol
 4. gweithredu'r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

 

Byrddau gwasanaethau lleol – mynd i’r afael â chysgu allan
TBC
In Progress

Rydym yn gweld a yw partneriaid y byrddau gwasanaethau cyhoeddus (PBS) yn gwneud gwahaniaeth. Ydyn nhw’n cydweithio’n effeithiol, yn effeithlon ac yn economaidd er mwyn helpu pobl ag anghenion cymhleth?

Mae ein gwaith ni’n canolbwyntio ar bobl sy’n cysgu allan yng Nghymru. Mae’n dilyn ein hadolygiad o'r byrddau ym mis Hydref 2019

Codio clinigol GIG
TBC
In Progress

Mae codio clinigol yn cynnwys trosi gwybodaeth iechyd, o gofnodion meddygol fel arfer, yn fformat cod a allai helpu i gynllunio ac adolygu gwasanaethau iechyd.

Rydym wedi archwilio’r modd y mae cyrff GIG yn cwblhau codio clinigol. Mae hyn yn cynnwys adolygu eu cynnydd o gymharu â’n hargymhellion blaenorol a wnaed yn archwiliadau 2014.

Byddwn yn cyhoeddi adroddiad cenedlaethol i grynhoi’r casgliadau.

Llywodraeth leol – cynaliadwyedd ariannol
TBC
In Progress

Crynodeb cenedlaethol o waith archwilio lleol yn ystod 2019-20 fu’n ystyried sefyllfa ariannol cynghorau lleol o’r tymor byr i ganolig.

Oherwydd sefyllfa barhaus Covid-19, rydym wedi penderfynu peidio cyhoeddi crynodeb cenedlaethol ar hyn o bryd. Efallai y byddwn yn cynnwys y manylion mewn adroddiad o waith tebyg i’w gwblhau yn ystod 2020-21.

Trefniadau cydweithredu ar gyfer rheoli adnoddau iechyd cyhoeddus lleol
TBC

Rydym yn archwilio i weld a yw GIG Cymru wedi mynd i’r afael â’r problemau a nodwyd yng ngwaith archwilio lleol blaenorol yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Roedd ein gwaith archwilio blaenorol yn edrych ar drefniadau cydweithio er mwyn rheoli adnoddau gwella iechyd.

Amseroedd aros y GIG ar gyfer gofal dewisol
TBC
In Progress

Rydyn ni’n adolygu ein cynnydd o gymharu ag argymhellion adroddiad 2015 er mwyn gwella’r modd mae gofal a gynllunir yn cael ei ddarparu.

Mae’n cynnwys dadansoddiad o ddata amseroedd aros.

Bydd ein gwaith yn edrych ar effaith COVID-19 ar amseroedd aros, gan gynnwys rhai o’r dulliau newydd o weithio sydd ar waith ar hyn o bryd. Byddwn yn nodi’r hyn a ddysgwyd a’r cyfleoedd i wneud pethau’n wahanol unwaith y mae’r pandemig drosodd neu dan reolaeth.

Rydym wrthi’n trafod dewisiadau i gydlynu ein hadroddiad gydag adolygiad manylach o wasanaethau orthopedig.

Gwasanaethau orthopedig
TBC
In Progress

Rydyn ni’n paratoi adroddiad cryno cenedlaethol arall am waith archwilio lleol a gwblhawyd yn 2019-20.

Yn 2015, cyhoeddwyd adroddiad ar wasanaethau orthopedig, a oedd yn bwrw golwg ar drefniadau lleol a chenedlaethol.

Gwelsom fod gwasanaethau yn fwy effeithlon. Ond tra bod pwyslais ar leihau amseroedd aros  ar unwaith, roedd angen rhoi sylw i atebion mwy cynaliadwy, hirdymor.

Trefniadau atal twyll yn sector cyhoeddus Cymru
TBC

Crynodeb cenedlaethol yn dilyn cyhoeddiad ein hadroddiad trefniadau atal twyll ym mis Mehefin 2019.

Rydym wedi rhoi ystyriaeth fanylach i drefniadau gwrth-dwyll ein cyrff sydd wedi’u hachredu.

System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS)
TBC
In Progress

Mae’r astudiaeth hon yn adolygu a oes trefniadau ar waith i gyflwyno’r system a’i manteision.

Dylai’r system ganiatáu i staff sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i gyflenwi gwasanaethau mwy effeithiol ac effeithlon gan ddefnyddio un system a chofnod electronig a rennir. Rydym wedi casglu gwybodaeth gan y canlynol:

 • Llywodraeth Cymru
 • byrddau iechyd
 • awdurdodau lleol
 • Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru 
 • contractwr datblygu meddalwedd
Trefniadau cyflenwi ar gyfer absenoldeb - dilyniant
TBC
In Progress

Mae ein hadroddiad dilynol yn ystyried pa gamau sydd wedi gwella’r broses o reoli absenoldebau athrawon o’r ystafell ddosbarth ers 2013.

Cyhoeddwyd ein hadroddiad blaenorol ar gyflenwi ar gyfer absenoldeb athrawon ym mis Medi 2013. 

Ers hynny, cynhaliwyd dau ymchwiliad Pwyllgor y Cynulliad, adolygiad Estyn ac adroddiad Tasglu’r Gweinidog ar y mater hwn. Roedd pob un yn cyflwyno argymhellion i Lywodraeth Cymru, cynghorau ac ysgolion. 

Sicrhau gwerth am arian o grantiau Datblygu Gwledig
TBC
In Progress

Mae grantiau ar gyfer prosiectau dan ‘Cymunedau Gwledig, Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020’ Llywodraeth Cymru fel arfer yn cael eu dyfarnu yn dilyn prosesau cystadleuaeth agored. Mae’r prosesau hyn yn sicrhau bod cyllid yn mynd tuag at brosiectau sydd fwyaf tebygol o gyflwyno gwerth am arian.

Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi £130 miliwn i brosiectau heb gystadleuaeth. Aethom ati i samplu £89 miliwn o’r dyfarniadau hyn i weld a wnaeth Llywodraeth Cymru gymryd unrhyw gamau amgen i sicrhau gwerth am arian. Ni wnaethom adolygu’r prosiectau eu hunain.