Datguddio’r gwerth yn eich data

30 Ion 2020 - 12:00pm - 1:30pm

Mae’r weminar hon ar gyfer sefydliadau sydd eisiau newid y ffordd maent yn casglu, dadansoddi a defnyddio data, ar bob lefel.

Cofrestrwch (dolen allanol)

 

 

Mwy am y digwyddiad hwn

Mae gan wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru gyfoeth o ddata. Ond a ydynt yn manteisio’n llawn arno?

Mae rhai sefydliadau’n gwneud cynnydd da ar eu ‘taith data’ ac mae eraill ond newydd feddwl sut y gallant foderneiddio a dod yn sefydliad sy’n gweithredu ar ddata.

Ble bynnag yr ydych ar eich ‘taith data’, mae’r weminar hon yma i’ch helpu. Cewch glywed gan ein panel o siaradwyr ble y maent ar eu taith a byddant yn rhannu eu cyngor ar sut i sicrhau bod eich sefydliad:

  • yn rhoi digon o werth ar ei ddata;
  • yn meddu ar y seilwaith priodol;
  • yn meddu ar ddiwylliant sy’n mynnu data o ansawdd uchel; ac
  • yn meddu ar y sgiliau priodol i wneud yn fawr o’i ddata.

Rydym wedi dechrau ein rhaglen dadansoddeg data ein hunain. Mae ein Tîm Dadansoddeg Data yn gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn gwella’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer ein gwaith ac yn ehangu ar ein hystod o ddulliau delweddu data a dulliau dadansoddi. Y nod yw cael gwell dealltwriaeth drwy ddata ac, yn y pen draw, cyflawni ein gwaith archwilio yn fwy effeithiol. Byddwn yn rhannu rhagor o wybodaeth ynghylch hyn a’r ffordd y gall eich sefydliad chi gael budd o hyn.

Mae'r weminar wedi ei hanelu at:

  • rheolwyr/arweinwyr â chyfrifoldeb am ddata a thimau data;
  • dadansoddwyr data a gwyddonwyr data; ac
  • unrhyw un sy’n awyddus i wella’r ffordd y mae’n defnyddio data.

Cysylltu â’r Gyfnewidfa Arfer Da

I gysylltu â’r tîm Cyfnewidfa Arfer Da, ebostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Caiff cyfarwyddiadau ymuno eu hanfon 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi'ch cyfeiriad e-bost wrth gadw lle fel y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

Rydym yn rhoi hysbysiad preifatrwydd [agorir mewn ffenest newydd] i gynadleddwyr, sy'n rhoi gwybodaeth i chi am y ffordd rydym yn delio â'ch data personol fel rhan o'r broses gofrestru.