Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Gwaith Dilynol ar y Cynnydd wrth Weithredu Argymhellion yr Adolygiad o Gontractau Meddygon Ymgynghorol 2011-12

6 Medi 2011 - 10:02yb

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd 
Cyffredinol Cymru.

Mae dull anghyson o gynllunio swyddi nad yw wedi'i ddatblygu'n ddigonol yn aml yn golygu nad yw'r Bwrdd Iechyd na'i feddygon ymgynghorol yn mwynhau holl fuddiannau bwriadedig contract y meddygon ymgynghorol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau