Ymddiriedolaeth GIG Felindre Moderneiddio Tâl 2011

6 Medi 2011 - 10:02yb

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Ymddiriedolaeth GIG Felindre fel rhan o'r gwaith a wnaed yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Ein casgliad cyffredinol yw er bod yr Ymddiriedolaeth yn cydnabod pwysigrwydd cynllunio swyddi, nid yw'r dull presennol yn ddigon cadarn eto i sicrhau y gwireddir buddiannau llawn contract y meddygon ymgynghorol. Daethom i'r casgliad hwn oherwydd:

  • mae'r Ymddiriedolaeth wedi sefydlu prosesau cynllunio swyddi ar gyfer meddygon ymgynghorol ond nid ydynt yn ddigon cadarn eto; 
  • mae cydberthnasau gwaith rhwng meddygon ymgynghorol a rheolwyr yn dda ond ni chaiff y contract ei ddefnyddio'n llawn i ategu gwaith moderneiddio; 
  • mae meddygon ymgynghorol o'r farn bod eu cyfleusterau, megis cymorth ysgrifenyddol, gofod swyddfa a chyfarpar TG, yn foddhaol. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau