Cod Ymarfer Archwilio

1 Mai 2018 - 10:00yb

Cod Ymarfer Archwilio

Mae’r Cod yn rhagnodi’r ffordd y dylai archwiliadau a swyddogaethau eraill yr Archwilydd Cyffredinol gael eu gweithredu, ac mae’n corffori beth sy’n ymddangos i’r Archwilydd Cyffredinol fel arfer proffesiynol gorau.

O dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, gall yr Archwilydd Cyffredinol baratoi cynllun i ddirprwyo swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol yn gyfan gwbl neu’n rhannol i weithiwr cyflogedig Swyddfa Archwilio Cymru neu i berson sy’n darparu gwasanaethau i Swyddfa Archwilio Cymru. Ni chaiff unrhyw berson na gweithiwr dderbyn awdurdod o dan y Cynllun oni bai bod y gweithiwr neu’r person yn cytuno i gydymffurfio gyda’r Cod newydd.

Hoffen ni gael eich adborth