Steve O’Donoghue

Steve O’Donoghue yw ein Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Dynol, Cyfarwyddwr arweiniol ein Cyfnewidfa Arfer Da ac mae hefyd yn aelod o’n Tîm Arwain Gweithredol. Mae ganddo brofiad helaeth ym maes llywodraethu corfforaethol, rheoli risg ac Adnoddau Dynol strategol, ochr yn ochr â’i gefndir ym maes cyllid.

Ac yntau wedi dod allan fel dyn hoyw yn ei 40au cynnar, Steve yw ein huwch fodel rôl ar gyfer materion Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsryweddol (LGBT+) ac mae’n aelod o’n rhwydwaith staff LGBT+, Sbectrwm.  

Yn flaenorol bu Steve yn Bennaeth Adnoddau yng Nghomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Arweiniodd y broses o sefydlu swyddogaeth Gyllid y Comisiwn yn dilyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 ac, fel aelod o’r Bwrdd Rheoli, fe wnaeth y Comisiwn yn lle gwobrwyol i weithio. Cyn ymuno â’r Cynulliad, treuliodd 15 mlynedd yn gweithio mewn llywodraeth leol – yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Cyngor Bro Morgannwg a Chyngor Sir De Morgannwg. 

Mae Steve yn un o Gymrodyr y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) ac yn wirfoddolwr brwd yng nghylchoedd CIPFA, gan gynnwys bod yn Llywydd cyntaf Cangen Cymru a gwasanaethu ar Gyngor CIPFA. Ac yntau’n frodor o Gaerdydd, aeth i Ysgol Uwchradd Glan Elái ac yna mynychodd Goleg Glan Hafren a Phrifysgol Morgannwg trwy drefniant diwrnodau astudio dan raglenni datblygu ei gyflogwr. Y tu allan i’r gwaith, mae’n mwynhau bywyd gyda’i bartner, Jon, a’i ferched a chymdeithasu gyda theulu a ffrindiau.

Steve O'Donoghue - hysbysiad o gofrestru buddiannau [PDF 57KB agorir mewn ffenest]

 

Steve O'Donoghue